Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok sol inf (fľ.PE) 10x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,74 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,24 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 4,24 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
11/23 4,24 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
10/23 4,24 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
09/23 4,24 € 7,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0847/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13902
Názov produktu podľa ŠÚKL
Chlorid sodný B. Braun 0,9 % infúzny roztok sol inf 10x500 ml (fľ.PE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je roztok chloridu sodného, ktorý vám bude podávaný cez tenkú hadičku zavedenú do žily (intravenózna infúzia). Koncentrácia chloridu sodného v roztoku je podobná koncentrácii solí v krvi.

Liek sa dostáva na doplnenie tekutín a solí v prípade:

  • nedostatoku tekutín v tele (izotonická dehydratácia),
  • nedostatoku tekutín v tele a vaša hladina sodíka v krvi je nezvyčajne nízka (hypotonická dehydratácia),
  • že je v krvi nízka hladina chloridov a nezvyčajne vysoké pH (hypochloremická alkalóza),
  • straty sodíka alebo chloridov.

Tento roztok sa tiež používa:

  • na okamžité doplnenie objemu krvi po strate krvi,
  • ako roztok, ktorý sa pridáva k ďalším elektrolytom alebo liekom na umožnenie ich podania,
  • pri liečbe rán a na navlhčenie tamponád a obväzov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Dávka sa upravuje podľa aktuálnych požiadaviek na vodu a elektrolyty.

Maximálna denná dávka:
Do 40 m/kg telesnej hmotnosti za deň, čo zodpovedá 6 mmol sodíka na kg telesnej hmotnosti. Akékoľvek dodatočné straty (spôsobené napr. horúčkou, hnačkou, vracaním, atď.) musia byť nahradené podľa objemu a zloženia stratených tekutín.

Pri liečbe akútneho nedostatku objemu (pri hroziacom alebo manifestnom hypovolemickom šoku) sa môžu podať vyššie dávky napr. tlakovou infúziou.

Všeobecné odporúčanie pre liečbu deficitu sodíka: viď SPC časť 4.2.

Rýchlosť infúzie: bude závisieť od stavu konkrétneho pacienta (viď SPC časť 4.4).

Pediatrická populácia
Dávka sa má upraviť podľa individuálnej potreby na vodu a elektrolyty a tiež podľa veku, telesnej hmotnosti a klinického stavu pacienta.
V prípade závažnej dehydratácie sa počas prvej hodiny liečby odporúča bolusová dávka 20 ml/kg telesnej hmotnosti.
Pri podávaní roztoku je potrebné vziať do úvahy celkový denný príjem tekutín.

Roztok vehikula
Ak sa tento liek používa ako roztok vehikula, dávkovanie a rýchlosť infúzie sa bude riadiť hlavne povahou a dávkovacím režimom aditíva.

Vyplachovanie rán
Množstvo roztoku, ktoré sa má použiť na výplach rán alebo na vlhčenie závisí od aktuálnych požiadaviek

Spôsob použitia

Intravenózne použitie alebo výplach a vlhčenie.
V prípade tlakovej infúzie pri použití roztoku baleného v stlačiteľnom obale musí byť pred podaním  infúzie vytlačený všetok vzduch z obalu a infúznej súpravy.

Upozornenie

Pri použití tohto roztoku ako nosného roztoku/ vehikula (rozpúšťadla/riedidla) pre kompatibilné koncentrované roztoky elektrolytov alebo liekov sa musia dodržiavať pokyny na používanie týkajúce sa lieku, ktorý sa má pridať.
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití tohto lieku  u gravidných žien.
Liek sa môže používať počas tehotenstva podľa indikácie. Ak je potrebné, liek sa môže používať počas dojčenia.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov so závažnou renálnou nedostatočnosťou.
U starších pacientov trpiacich  ďalšími ochoreniami (srdcová nedostatočnosť alebo renálna nedostatočnosť, ktoré môžu byť často spojené s pokročilým vekom), je potrebná opatrnosť.
U nedonosených alebo donosených dojčiat sa má opakovaná infúzia chloridu sodného podávať iba po stanovení sérovej hladiny sodíka.
Roztok sa má použiť bezprostredne po otvorení obalu alebo po príprave zmesi pripravenej na použitie.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky, ak sa tento liek používa podľa pokynov.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36