CELEBREX 200 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,70 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 5,70 € (0,0 %) 4,44 € (0,0 %)
06/22 5,70 € (0,0 %) 4,44 € (0,0 %)
05/22 5,70 € (0,0 %) 4,44 € (0,0 %)
04/22 5,70 € 4,44 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, ORT, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CELEBREX 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0040/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57810
Názov produktu podľa ŠÚKL
CELEBREX 200 mg cps dur 20x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo celekoxib. Pomáha zmierniť bolesť a opuchy zapríčinené degeneratívnym ochorením kĺbov (osteoartrózou, reumatoidnou artritídou alebo ankylozujúcou spondylitídou).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Keďže kardiovaskulárne riziko sa môže zvyšovať s dávkou a trvaním liečby, trvanie liečby má byť čo možno najkratšie a má sa použiť najnižšia účinná denná dávka. 

Dospelí:

Osteoartróza, reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída: odporúčaná denná dávka je 1 kapsula (200 mg) 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže zvýšiť na 1 kapsulu (200 mg) 2x denne. Pri ankylozujúcej spondylitíde sa dávka môže zvýšiť na 2 kapsuly (400mg) 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 2 kapsuly (400 mg) pre všetky indikácie.

Starší pacienti:

Tak ako u mladších dospelých, má sa použiť úvodná dávka 1 kapsula (200 mg) denne. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 1 kapsulu (200 mg) 2x denne. Obzvlášť opatrne sa má postupovať u starších osôb s telesnou hmotnosťou menšou ako 50 kg.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Pri stredne ťažkej poruche funkcie pečene (sérový albumín 25-35 g/l) sa odporúča začať s polovičnou odporúčanou dávkou pre artritídu. Skúsenosti u takýchto pacientov sú obmedzené na cirhotických pacientov. 

Pacienti s nízkou aktivitou CYP2C9 (slabí metabolizéri):

Má sa zvážiť redukcia dávky na polovicu najnižšej odporúčanej dávky. Liek sa má podávať s opatrnosťou z dôvodu zvýšeného rizika nežiaducich účinkov závislých od dávky.  

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch (najlepšie vždy v rovnakom čase), nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Obsah kapsúl môže byť u pacientov, ktorí majú problém s prehĺtaním kapsúl pridaný do jablkového pyré, ryžovej kaše, jogurtu alebo banánovej kaše. Celý obsah kapsuly musí byť starostlivo vyprázdnený na lyžičku s jablkovým pyré, ryžovou kašou, jogurtom alebo banánovým pyré, ktoré sú studené alebo pri izbovej teplote, a musí sa užiť ihneď s vodou. Obsah kapsuly vysypaný na jablkové pyré, ryžovú kašu alebo jogurt je v chladničke (pri 2-8 °C) stabilný po dobu šiestich hodín. Obsah kapsuly vysypaný na banánové pyré sa nesmie uskladniť v chladničke a musí sa užiť ihneď. Počas otvárania sa kapsula drží vo zvislej polohe, aby boli granuly v spodnej časti, jemne sa stlačí vrchná časť kapsuly a opatrne sa odkrúti, aby sa obsah nevysypal. Granuly sa nesmú žuť alebo drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve a u žien v reprodukčnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepčnú metódu.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený na použitie u detí.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene (sérový albumín < 25 g/l alebo Childovo-Pughovo skóre ≥ 10).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie obličiek s odhadovaným klírensom kreatinínu < 30 ml/min.
Skúsenosti u pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sú obmedzené, preto musia byť títo pacienti liečení s opatrnosťou.
Pacienti s významnými rizikovými faktormi vzniku kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení celekoxibom až po starostlivom zvážení.
Pacientova potreba úľavy od príznakov a jeho odpoveď na liečbu sa musia pravidelne prehodnocovať, obzvlášť u pacientov s osteoartrózou. Tlak krvi sa má starostlivo sledovať na začiatku a počas celej liečby.
Pacienti, ktorí pri užívaní lieku pociťujú závraty, vertigo alebo ospanlivosť, sa majú vyvarovať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.
Zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/10 000 až <1/1 000).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u pacientov s artritídou užívajúcich CELEBREX. Vedľajšie účinky označené hviezdičkou (*) sa vyskytli častejšie u pacientov užívajúcich CELEBREX na prevenci ... viac >

Účinné látky

celekoxib

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36