Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,53 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 2,70 € (0,0 %) 3,53 € (0,0 %)
04/24 2,70 € (0,0 %) 3,53 € (0,0 %)
03/24 2,70 € (0,0 %) 3,53 € (0,0 %)
02/24 2,70 € 3,53 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Carzap HCT 16 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0626/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
11604
Názov produktu podľa ŠÚKL
Carzap HCT 16 mg/12,5 mg tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDV/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetil a hydrochlórtiazid. Obe liečivá sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.
Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartancilexetilu a hydrochlórtiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu:
Je potrebné zvážiť úvodnú dávku 4 mg kandesartancilexetilu. Odporúča sa depléciu objemu a/alebo sodíka korigovať ešte pred podaním lieku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ‑ 80 ml/min/1,73 m2 plochy povrchu tela sa odporúča pred liečbou týmto liekom vytitrovať dávku.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
U pacientov s miernym až stredne ťažkým chronickým ochorením pečene sa odporúča vytitrovať dávku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnaký čas, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.
Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a mladistvých od narodenia do 18 rokov nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 plochy tela).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo u pacientov s cholestázou.
Pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie lieku vysadiť.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závrat alebo únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu je menej častá ≥1/1000 až <1/100), odporúča sa liečbu ukončiť. Ak je nevyhnutné znovu podať liečbu, odporúča sa chrániť miesta vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu. 
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartancilexetilom a niektoré hydrochlórtiazidom.
Prestaňte Carzap HCT užívať a okamžite vyhľ ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36