Capecitabine medac 500 mg tbl flm (blis.Al/Al) 1x120 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 59,58 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 59,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 0,00 € (0,0 %) 59,58 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 59,58 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 59,58 € (0,0 %)
06/22 0,00 € 59,58 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Capecitabine medac 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/802/035
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3843A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Capecitabine medac 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 120x500 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečvo kapecitabín, patriace do skupiny látok nazývaných cytostatiká, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Kapecitabín sa v tele premieňa na 5-fluorouracil (5-FU), ktorý narušuje syntézu kyseliny deoxyribonukleovej (DNA) a ribonukleovej (RNA) a proteínov. To vedie k nevyváženému rastu a následném odumeretiu predovšetkým nádorových buniek.

Liek sa používa buď samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na:

  • liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka alebo prsníka,
  • prevenciu nového výskytu rakoviny hrubého čreva po úplnom operačnom odstránení nádoru.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre nastavenie presnej dávky sa liek môže kombinovať s liekom s nižsou silou.
Výpočty štandardnej a zníženej dávky kapecitabínu na základe plochy povrchu tela pre úvodnú dávku 1 250 mg/m2 sú uvedené v SPC, časť 4.2, Tabuľka 1 a pre úvodnú dávku 1 000 mg/m2 v SPC, časť 4.2, Tabuľka 2.

Monoterapia

Karcinóm hrubého čreva, kolorektálny karcinóm a karcinóm prsníka
Odporúčaná úvodná dávka v adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva, metastatického kolorektálneho karcinómu alebo lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu prsníka je 1 250 mg/m2, podávaná 2x denne (celková denná dávka je 2 500 mg/m2) počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby. Adjuvantná liečba pacientov s karcinómom hrubého čreva v štádiu III má trvať 6 mesiacov.

Kombinovaná liečba

Karcinóm hrubého čreva, kolorektálny karcinóm a karcinóm žalúdka
Odporúčaná úvodná dávka sa má znížiť na dávku 800-1000 mg/m2 ak sa podáva 2x denne počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby alebo na dávku 625 mg/m2 2x denne, ak sa podáva kontinuálne. V kombinácii s irinotekanom je odporúčaná začiatočná dávka 800 mg/m2, ak sa podáva 2x denne počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby v kombinácii s irinotekanom 200 mg/m2 v deň 1.
U pacientov s karcinómom hrubého čreva v III. štádiu sa odporúča adjuvantná liečba v trvaní 6 mesiacov.

Karcinóm prsníka
V kombinácii s docetaxelom sa v liečbe metastatického karcinómu prsníka odporúča úvodná dávka kapecitabínu 1 250 mg/m2 2x denne počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby, v kombinácii s docetaxelom v dávke 75 mg/m2, ktorý sa podáva formou 1 hodinu trvajúcej i.v. infúzie, raz za 3 týždne.

Úpravy dávkovania
Úprava dávkovania počas liečby a úprava dávkovania u osobitných skupín pacientov – viď. SPC, časť 4.2 a 4.4.

Dĺžku liečby určuje lekár.
Ak dôjde k progresii ochorenia alebo k toxickým prejavom, ktoré pacient netoleruje, liečba sa má ukončiť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú ráno a večer, do 30 minút po jedle - prehltnú sa vcelku a zapijú sa vodou. Tablety sa nemajú drviť ani krájať.

Upozornenie

Liek má predpisovať iba kvalifikovaný lekár, ktorý má skúsenosti s používaním protinádorových liekov.
U tehotných a dojčiacich žien je liek kontraindikovaný. 
Dojčenie sa má prerušiť počas liečby a 2 týždne po poslednej dávke.
Pacienti ženského pohlavia majú počas liečby a 6 mesiacov po poslednej dávke používať efektívnu metódu antikoncepcie.
Pacienti mužského pohlavia s partnerkami v reprodukčnom veku majú používať účinnú antikoncepciu počas liečby a 3 mesiace po poslednej dávke lieku.
Použitie lieku u pediatrickej populácie s indikáciou karcinómu hrubého čreva, kolorektálneho karcinómu, karcinómu žalúdka a prsníka nie je relevantné.
Liek je kontaindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene a/alebo obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min).
Užívanie lieku môže viesť k predĺženiu QT intervalu.
Liečba sa musí natrvalo ukončiť u pacientov, u ktorých počas liečby vznikne závažná kožná reakcia.
Pacienti sa majú starostlivo sledovať pre oftalmologické komplikácie (napr. keratitída a poruchy rohovky), najmä ak majú v anamnéze ochorenie očí. 
Ak dôjde k 2. (alebo vyššiemu) stupňu dehydratácie, musí sa ihneď prerušiť liečba a upraviť dehydratácia.
Liek môže vyvolať závrat, únavu a nevoľnosť, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (menej častý nežiaduci účinok, frekvencia ≥ 1/1 000 až < 1/100).
V prípade expozície pacienta alebo opatrovateľa rozdrveným alebo rozrezaným tabletám sa môžu vyskytnúť nežiaduce reakcie (pozri SPC, časť 4.8).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE ihneď užívať Capecitabine medac a vyhľadajte svojho lekára, ak u seba spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:
Hnačka: ak máte 4 alebo viac stolíc za deň oproti vášmu normálnemu ... viac >

Účinné látky

kapecitabín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36