Candesartan Sandoz 16 mg tablety tbl (blis. Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,90 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 7,36 € (0,0 %) 9,54 € (0,0 %)
07/20 7,36 € (0,0 %) 9,54 € (0,0 %)
06/20 7,36 € (0,0 %) 9,54 € (0,0 %)
05/20 7,36 € 9,54 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Candesartan Sandoz 16 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0619/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81118
Názov produktu podľa ŠÚKL
Candesartan Sandoz 16 mg tablety tbl 90x16 mg (blis. Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liečivom lieku je kandesartancilexetil. Patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu-II, ktoré uvoľňujú a rozširujú krvné cievy. Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov starších ako 6 rokov.
  • na liečbu srdcového zlyhávania u dospelých pacientov so zníženou funkciou srdcového svalu, ak sa nemôžu použiť inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), alebo ako prídavná liečba k inhibítorom ACE, ak príznaky pretrvávajú napriek liečbe a nemôžu sa použiť antagonisty mineralokortikoidových receptorov (MRA).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia
Dospelí
Odporúčaná začiatočná a zvyčajná udržiavacia dávka je 8 mg 1x denne. Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.
U niektorých pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, sa dávka môže zvýšiť na 16 mg 1x denne a maximálne 32 mg 1x denne.
Liečba sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.

U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, sa odporúča zvážiť iniciálnu dávku 4 mg.
Porucha funkcie obličiek
Odporúčaná začiatočná dávka týmto pacientom, vrátane hemodialyzovaných pacientov, je 4 mg 1x denne.
Porucha funkcie pečene
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Pacienti čiernej pleti
Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Deti a dospievajúci vo veku 6 - 18 rokov
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
U pacientov s telesnou hmotnosťou < 50 kg, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný - dávka sa môže zvýšiť na maximálne 8 mg 1x denne.
U pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný - dávka sa môže zvýšiť na 8 mg 1x denne a potom v prípade potreby na 16 mg 1x denne.
Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.

Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní
Dospelí
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg 1x denne alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva 2-násobovaním dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch.
U starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, s poškodením funkcie obličiek alebo ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava začiatočnej dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, 1x denne v tom istom čase. Tableta má deliacu ryhu a je možné ju rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí s hypertenziou vo veku 1 až < 6 rokov neboli stanovené. Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 1 rok.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí so srdcovým zlyhávaním do 18 rokov neboli stanovené. 
U pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú klinické skúsenosti s týmto liekom obmedzené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo cholestázou.
Počas titrácie dávky sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. 
U detí sa zaznamenal veľmi častý výskyt kašľu a bolesť hrdla v súvislosti s touto liečbou.
 Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste poznali možné vedľajšie účinky.
Prestaňte užívať Candesartan Sandoz a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade, ak máte ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:
ťažk ... viac >

Účinné látky

kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24