Calquence 100 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5 893,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3 343,20 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2 550,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 3 346,08 € (+0,1 %) 2 547,12 € (-0,1 %)
09/23 3 343,20 € (0,0 %) 2 550,00 € (0,0 %)
08/23 3 343,20 € (0,0 %) 2 550,00 € (0,0 %)
07/23 3 343,20 € 2 550,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK, HEM
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Calquence 100 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1479/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3188E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Calquence 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo akalabrutinib, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej inhibítory Brutonovej tyrozínkinázy (BTK). Blokovaním BTK pomáha ničiť rakovinové bunky a môže znížiť ich počet, čo môže spomaliť zhoršovanie ochorenia.

  • Používa na liečbu dospelých s chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 100 mg 2x denne (čo zodpovedá celkovej dennej dávke 200 mg). 
Dávkovací interval je približne 12 hodín.

V liečbe sa má pokračovať až do progresie ochorenia alebo neakceptovateľnej toxicity.

Odporúčané úpravy dávky pri nežiaducich reakciách sú uvedené v SPC časť 4.2 Tabuľka 1. 

Použitie s inhibítormi alebo induktormi CYP3A a liečivami znižujúcimi žaludočnú kyselinu je uvedené v SPC časť 4.2 Tabuľka 2. 

Vynechaná dávka
Ak pacient vynechá dávku a s užitím sa oneskorí o viac ako 3 hodiny, ďalšia dávka sa má užiť v bežnom naplánovanom čase. 

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou každý deň približne v rovnakom čase, s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa nemajú žuvať, drviť, rozpúšťať ani deliť.
Neužívať prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). 

Upozornenie

Liečbu týmto liekom musí začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s používaním protinádorových liekov.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu. Ženám vo fertilnom veku je potrebné odporučiť, aby sa počas užívania lieku vyhli tehotenstvu.
Počas liečby a počas 2 dní po užití poslednej dávky sa odporúča nedojčiť.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku 0 až 18 rokov neboli stanovené.
Pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa má liek podávať iba v prípade, že prínos preváži riziko.
Liek sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo- Pughovo skóre C alebo celkový bilirubín > 3-násobok ULN a akákoľvek hodnota AST).
Pred začatím liečby sa má stanoviť stav vírusu hepatitídy B (HBV).
Súbežnému používaniu so silnými inhibítormi CYP3A sa treba vyhýbať. Ak sa tieto inhibítory budú používať krátkodobo (ako sú antiinfektíva po dobu 7 dní), liečba akalabrutinibom sa má prerušiť.
Súbežnému používaniu so silnými induktormi aktivity CYP3A (napr. fenytoín, rifampicín, karbamazepín) sa treba vyhýbať. Súbežnému používaniu s ľubovníkom bodkovaným sa treba vyhýbať.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, avšak boli hlásené príznaky ako únava a závrat.
Liek sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objavia ktorékoľvek z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať Calquence a ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť:
Krvácanie. Jeho príznaky môžu byť čiern ... viac >

Účinné látky

akalabrutinib

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24