BYETTA 10 mikrogramov naplnené pero sol inj 1x2,4 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 79,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 14,87 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 65,07 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 14,87 € (0,0 %) 65,07 € (0,0 %)
05/20 14,87 € (0,0 %) 65,07 € (0,0 %)
04/20 14,87 € (0,0 %) 65,07 € (0,0 %)
03/20 14,87 € 65,07 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/362/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37397
Názov produktu podľa ŠÚKL
BYETTA 10 mikrogramov injekčný roztok, naplnené pero sol inj 1x2,4 ml (pero inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo exenatid. Je to injekčný liek používaný na zlepšenie kontroly hladiny cukru v krvi u dospelých s diabetes mellitus typu 2 (cukrovka nezávislá na inzulíne).

Liek sa používa spolu s inými antidiabetikami – metformínom, sulfonylmočovinou, tiazolidíndiónom a bazálnym alebo dlhodobo pôsobiacim inzulínom. Liek sa predpisuje ako prídavný liek na lepšiu reguláciu cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba exenatidom s okamžitým uvoľňovaním by sa mala začať dávkou 5 μg exenatidu dvakrát denne (BID) počas minimálne jedného mesiaca, aby sa zvýšila tolerancia. Potom môže byť dávka exenatidu zvýšená na 10 μg dvakrát denne, čím sa ešte zlepší glykemická kontrola. Dávky vyššie ako 10 µg dvakrát denne (BID) sa neodporúčajú.
Pri vynechaní injekcie je potrebné pokračovať v aplikácii ďalšou plánovanou dávkou.

Použitie exenatidu s okamžitým uvoľňovaním sa odporúča u pacientov s diabetes mellitus typu 2, ktorí už užívajú metformín, sulfonylmočovinu, pioglitazón a/alebo bazálny inzulín.

Použitie exenatidus okamžitým uvoľňovaním môže pokračovať, aj keď sa ku prebiehajúcej liečbe pridá bazálny inzulín. Ak sa exenatid s okamžitým uvoľňovaním pridáva k existujúcej liečbe metformínom a/alebo pioglitazónom, je možné pokračovať v doterajšom dávkovaní metformínu a/alebo pioglitazónu, keďže sa nepredpokladá zvýšené riziko hypoglykémie v porovnaní so samotným metformínom alebo pioglitazónom. Ak sa exenatid s okamžitým uvoľňovaním pridáva k terapii sulfonylmočovinou, je potrebné zvážiť zníženie dávky sulfonylmočoviny,  aby sa znížilo riziko hypoglykémie. Ak sa exenatid s okamžitým uvoľňovaním používa v kombinácii s bazálnym inzulínom, je potrebné dôkladne zvážiť dávku bazálneho inzulínu. U pacientov so zvýšeným rizikom hypoglykémie sa má zvážiť zníženie dávky bazálneho inzulínu.

Dávka exenatidu s okamžitým uvoľňovaním nemusí byť prispôsobovaná každodenne v závislosti na samokontrolovanej glykémii. Avšak, samokontrola glukózy v krvi môže byť nevyhnutná, ak bude potrebné prispôsobiť dávku sulfonylmočoviny alebo dávku bazálneho inzulínu.

U pacientov nad 70 rokov je potrebné užívať exenatid s okamžitým uvoľňovaním s opatrnosťou a dávku je potrebné opatrne zvyšovať od 5 µg do 10 µg.

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu: 30-50 ml/min) je potrebná opatrnosť pri zvyšovaní dávky z 5 µg na 10 µg. Podávanie exenatidu sa neodporúča u pacientov v terminálnom štádiu renálneho ochorenia alebo so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).

Spôsob použitia

Každá dávka sa musí podať vo forme podkožnej injekcie do stehna, brucha alebo ramena. Exenatid s okamžitým uvoľňovaním a bazálny inzulín sa musia podať ako dve samostatné injekcie.
Exenatid s okamžitým uvoľňovaním môže byť podávaný kedykoľvek počas 60 minút pred ranným a večerným jedlom (alebo pred dvomi hlavnými dennými jedlami, medzi ktorými je prestávka 6 alebo viac hodín). Exenatid s okamžitým uvoľňovaním sa nesmie podať po jedle.

Pokyny na používanie pera sú uvedené v SPC v časti 6.6 a v návode na používanie pera, ktoré sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť podávania exenatidu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri podávaní exenatidu v kombinácii so sulfonylmočovinou alebo bazálnym inzulínom je potrebné upozorniť pacientov, aby podnikli opatrenia na zabránenie vzniku hypoglykémie počas vedenia vozidiel a obsluhy strojov.
Podávanie exenatidu neodporúča u pacientov so závažným gastrointestinálnym ochorením.
Exenatid sa nemá používať u pacientov s diabetes mellitus typu 1 alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy.
Exenatid s okamžitým uvoľňovaním sa nesmie aplikovať intravenózne ani intramuskulárne.
Liek sa má uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávať v mrazničke. Pri používaní sa má liek uchovávať pri teplote do 25 °C.
Pero sa nesmie skladovať s nasadenou ihlou. Pacienta je potrebné poučiť, aby ihlu po každej injekcii zlikvidoval. Po použití je potrebné nasadiť na pero kryt, aby bolo chránené pred svetlom.
Tento liek obsahuje metakrezol, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné alergické reakcie (anafylaxia) boli zaznamenané zriedka (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí).
Okamžite navštívte lekára, ak spozorujete také príznaky ako
• opuch tváre, jazyka alebo hr ... viac >

Účinné látky

exenatid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36