Bupivakaín Accord 5 mg/ml injekčný roztok sol inj 50 mg/10 ml (amp.skl.) 5x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0116/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8671B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bupivakaín Accord 5 mg/ml injekčný roztok sol inj 5x10 ml/50 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo bupivakaíniumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných lokálne anestetiká amidového typu.

Používa sa na znecitlivenie (anestéziu) častí tela. Používa sa na utíšenie bolesti alebo poskytnutie úľavy od bolesti. Môže sa použiť na:

  • Znecitlivenie častí tela v priebehu operácie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.
  • Úľavu od bolesti pri pôrode.
  • Úľavu od bolesti u dospelých, dojčiat a detí starších ako 1 rok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Dávkovanie uvedené v Tabuľke 1 v SPC, časť 4.2 sa má považovať za odporučenú schému na použitie u priemerného dospelého jedinca. Pri určovaní dávky je potrebné brať do úvahy fyzický stav pacienta a súbežne podávané lieky. Je treba použiť najnižšiu dávku potrebnú na navodenie dostatočnej anestézie. Čo sa týka šírenia a dĺžky trvania anestézie, existujú široké interindividuálne odchýlky.
U starších pacientov a u pacientok v pokročilom štádiu tehotenstva sa má dávka znížiť.

Pediatrická populácia od 1 do 12 rokov:
Dávkovanie uvedené v Tabuľke 2 v SPC, časť 4.2 sa má považovať za odporúčané dávky pre detských pacientov. Môžu sa vyskytnúť individuálne rozdiely. U detí s vysokou telesnou hmotnosťou je často potrebné postupné znižovanie dávky a má vychádzať z ideálnej telesnej hmotnosti.
Pre adekvátnu anestéziu sa má použiť najnižšia požadovaná dávka.
Dávka u detí sa vyráta podľa telesnej hmotnosti dieťaťa; maximálna odporučená dávka je 2 mg/kg.

Spôsob použitia

Postupy v pediatrickej regionálnej anestézii sa majú vykonávať kvalifikovanými lekármi, ktorí sú oboznámení s touto populáciou a technikami. Údaje o rekonštitúcii lieku sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Bupivakaín je kompatibilný, keď sa zmieša s 0,9 % w/v (9 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného a Ringerovým laktátovým roztokom. Tento liek sa však nesmie miešať s inými liekmi.

Upozornenie

Injekcia bupivakaínu sa nemá podať v tehotenstve, kým prínosy nebudú prevažovať riziká.
Po regionálnej anestézii je možné dojčiť.
Roztoky bupivakaínu sú kontraindikované pri použití u paracervikálnych blokov v pôrodníctve, pretože po paracervikálnom bloku sa môže vyskytnúť bradykardia plodu (pozri časť 4.3).
Bezpečnosť a účinnosť bupivakaíniumchloridu u detí vo veku <1 rok sa nestanovila.
Pacienti s pokročilým ochorením pečene alebo ťažkou renálnou dysfunkciou si vyžadujú zvláštnu pozornosť za účelom zníženia rizika závažných nežiaducich účinkov.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Okrem priameho anestetického účinku môžu lokálne anestetiká veľmi mierne ovplyvňovať mentálne funkcie a koordináciu dokonca aj pri chýbaní zjavného účinku na toxicitu CNS a môžu dočasne zhoršovať lokomóciu a pozornosť.
Adekvátne resuscitačné vybavenie má byť dostupné, keď sa podáva lokálna alebo celková anestéza.
Postupy v pediatrickej regionálnej anestézii sa majú vykonávať kvalifikovanými lekármi, ktorí sú oboznámení s touto populáciou a technikami.
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u všetkých.
Závažné alergické reakcie (zriedkavé, postihujú menej ako 1 z 1000 pacientov)
Ak máte závažnú alergickú reakciu, ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Príznaky môžu zahŕňať náhly nástup:
opuchu tváre ... viac >

Účinné látky

bupivakaíniumchlorid

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36