Brizadopt 10 mg/ml int opu 50 mg/5 ml (fľ.LDPE) 3x5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,13 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/19 0,30 € (0,0 %) 16,13 € (0,0 %)
12/18 0,30 € (0,0 %) 16,13 € (0,0 %)
11/18 0,30 € (0,0 %) 16,13 € (0,0 %)
10/18 0,30 € 16,13 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brizadopt 10 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0171/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4059B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brizadopt 10 mg/ml int opu 3x5 ml/50 mg (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
INT OPU - Očná suspenzná instilácia

Popis a určenie

Liek obsahuje brinzolamid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory karboanhydrázy. Znižuje tlak v oku. Liek sa používa na liečbu vysokého vnútroočného tlaku. Tento tlak môže spôsobovať ochorenie, ktoré sa nazýva glaukóm. Ak je tlak v oku príliš vysoký, môže poškodiť zrak.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri použití v monoterapii alebo ako prídavnej terapii sa dávkuje 1 kvapka do spojovkového vaku postihnutého oka (očí) 2x denne. Niektorí pacienti môžu mať lepšiu odozvu pri dávkovaní 1 kvapka 3x denne. Dávka nemá presiahnuť 1 kvapku do postihnutého oka (očí) 3x denne.
Ak sa používa viac ako jeden oftalmologický liek, lieky je potrebné podávať oddelene s odstupom minimálne 5 minút. Očné masti sa aplikujú ako posledné.

Spôsob použitia

Liek je určený na aplikáciu do oka. Pred použitím je potrebné dobre pretrepať liekovku. Hlava sa zakloní smerom dozadu, spodné očné viečko sa ťahá nadol čistým prstom, pokým sa nevytvorí „vačok“ medzi očným viečkom a okom. Do tohto miesta sa aplikuje kvapka. Po aplikácii je potrebné držať očné viečko zatvorené, a zároveň jemne tlačiť roh oka pri nose prstom po dobu aspoň 2 minút. Aby sa zabránilo kontaminácii špičky kvapkadla a suspenzie, je potrebné dbať na to, aby sa špička kvapkadla fľaše nedostala do kontaktu s očnými viečkami, okolitými oblasťami alebo inými povrchmi.
Ak sa dávka vynechá, v liečbe je potrebné pokračovať nasledujúcou dávkou, tak ako je plánované. Nepoužívať dvojnásobnú dávku, aby sa nahradila vynechaná dávka.

U nositeľov kontaktných šošoviek je potrebné pred aplikáciou lieku vybrať kontaktné šošovky a počkať minimálne 15 minút po aplikácii lieku pred opätovným založením kontaktných šošoviek.

Upozornenie

U tehotných žien a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu sa liek neodporúča.
Nie je známe, či sa brinzolamid alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka po topickom očnom podávaní. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu uvedeným liekom urobí lekár po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
U dojčiat, detí a dospievajúcich vo veku do 17 rokov sa liek neodporúča, pretože bezpečnosť a účinnosť lieku v tejto vekovej skupine nebola stanovená.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liek kontraindikovaný.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa liek neodporúča.
U pacientov s ochoreniami rohovky je potrebná opatrnosť.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Dočasne rozmazané videnie alebo iné vizuálne poruchy môžu ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak sa po aplikácii vyskytne rozmazané videnie, pacient musí počkať s riadením vozidla alebo s obsluhovaním strojov, pokým sa mu zrak vyjasní.
Po prvom otvorení je čas použiteľnosti lieku 4 týždne.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované v súvislosti s Brizadoptom 10 mg/ml:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)
Účinky na oko:
rozmazané videnie, podráždenie oka, bolesť o ... viac >

Účinné látky

brinzolamid

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24