BRILIQUE 90 mg filmom obalené tablety tbl flm (kalend.bal.) 4x14 ks (56 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 65,89 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,27 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 60,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 4,12 € (-21,8 %) 60,62 € (0,0 %)
10/21 5,27 € (0,0 %) 60,62 € (0,0 %)
09/21 5,27 € (0,0 %) 60,62 € (0,0 %)
08/21 5,27 € 60,62 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BRILIQUE 90 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/655/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03776
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brilique 90 mg filmom obalené tablety tbl flm 56(4x14)x90 mg (blis. PVC/PVDC/Al-kalend.bal.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané tikagrelor. Patrí do skupiny liečiv nazývaných protidoštičkové liečivá. Liek v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (iné protidoštičkové liečivo) sa má používať len u dospelých. Liek užívajú pacienti, ktorí mali:

  • srdcový infarkt, alebo
  • nestabilnú anginu pectoris (angina pectoris alebo bolesť na hrudníku, ktorá nie je dostatočne pod kontrolou).

Liek znižuje riziko ďalšieho srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody alebo úmrtia na ochorenie postihujúce srdce alebo krvné cievy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti užívajúci uvedený liek majú užívať aj nízku udržiavaciu dávku kyseliny acetylsalicylovej 75-150 mg denne, pokiaľ to nie je kontraindikované.

Akútny koronárny syndróm:
Liečba sa má začať nárazovou dávkou 180 mg a potom sa má pokračovať dávkou 90 mg 2x denne. Odporúča sa, aby liečba u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom trvala 12 mesiacov, pokiaľ nie je klinicky indikované ukončenie liečby.

Infarkt myokardu v anamnéze:
60 mg 2x denne je odporúčanou dávkou na predĺženú liečbu pacientov s IM v anamnéze aspoň jeden rok a vysokým rizikom aterotrombotickej príhody. Liečba by sa mala začať bez prerušenia ako liečba nasledujúca po úvodnej jednoročnej liečbe dávkou 90 mg alebo liečbe iným inhibítorom receptora adenozíndifosfátu (ADP) u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom s vysokým rizikom aterotrombotickej príhody. Liečbu tiež možno začať až do 2 rokov po IM alebo v priebehu jedného roka po ukončení predchádzajúcej liečby inhibítorom receptora ADP. K dispozícii sú obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti lieku pri predĺženej liečbe presahujúcej 3 roky.
Ak je potrebné prestaviť pacientov na liečbu uvedeným liekom, prvá dávka sa má podať 24 hodín po poslednej dávke predchádzajúceho protidoštičkového lieku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehltnúť tabletu vcelku, sa tablety môžu rozdrviť na jemný prášok a zmiešať v pol pohári vody a ihneď vypiť. Pohár sa má opláchnuť vodou a obsah sa má vypiť. Zmes sa môže podávať aj pomocou nazogastrickej sondy (CH8 alebo širšou). Po podaní zmesi je dôležité prepláchnuť nazogastrickú sondu vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa použitie lieku neodporúča. Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať vhodné antikoncepčné metódy na zabránenie tehotenstva.
Dostupné údaje u zvierat preukázali vylučovanie tikagreloru a jeho aktívnych metabolitov do mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu tikagrelorom urobí lekár po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
U detí mladších ako 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov s aktívnym patologickým krvácaním je použitie lieku kontraindikované. Pri klinickom opodstatnení sa má tikagrelor používať s opatrnosťou u pacientov náchylných na krvácanie a u pacientov súbežne liečených liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko krvácania, v priebehu 24 hodín od podania tikagreloru.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Predčasné ukončenie akejkoľvek protidoštičkovej liečby, vrátane uvedeného lieku, môže viesť k zvýšenému riziku kardiovaskulárnej smrti alebo IM v dôsledku základného ochorenia pacienta. Preto sa treba vyhnúť predčasnému ukončeniu liečby.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas liečby sa hlásil závrat. Pacienti, u ktorých sa objavia tieto príznaky, majú byť preto pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov opatrní.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Brilique ovplyvňuje zrážanie krvi, väčšina vedľajších účinkov preto súvisí s krvácaním. Ku krvácaniu môže dôjsť v ktorejkoľvek ... viac >

Účinné látky

tikagrelor

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36