Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bloonis 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0280/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89311
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bloonis 20 mg tbl oro 56x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje olanzapín a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká a používa sa na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • Schizofrénia,
  • Mierne až závažné manické epizódy. 

Liek zabraňuje návratu týchto príznakov u pacientov s bipolárnou poruchou, ktorých manická epizóda reagovala na liečbu olanzapínom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Schizofrénia: Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg/deň.
Manická epizóda: Úvodná dávka je 15 mg v 1 dávke denne v monoterapii alebo 10 mg denne pri kombinovanej terapii.
Prevencia rekurencie bipolárnej afektívnej poruchy: Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg/deň. U pacientov, ktorí boli v manickej epizóde liečení olanzapínom, sa pokračuje pre prevenciu rekurencie v terapii rovnakou dávkou.
Počas liečby schizofrénie, manickej epizódy a prevencie rekurencie bipolárnej afektívnej poruchy môže byť denné dávkovanie následne prispôsobované v rozsahu 5 - 20 mg. Zvýšenie na vyššiu ako odporúčanú úvodnú dávku spravidla nemá nastať v intervaloch kratších ako 24 hodín.

Starší pacienti a pacienti s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene: má sa zvážiť podanie nižšej začiatočnej dávky (5 mg/deň).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene:
U týchto pacientov je vhodné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku (5 mg).V prípade mierneho poškodenia pečene (cirhóza, Childovo-Pughovo skóre: trieda A alebo B) má byť začiatočná dávka 5 mg a zvyšovať sa má len s opatrnosťou.

Pri prítomnosti viac ako jedného faktora, ktorý môže spomaľovať metabolizmus (ženské pohlavie, vyšší vek, nefajčenie) sa má zvážiť zníženie počiatočnej dávky. Zvyšovanie dávky u týchto osôb musí byť opatrné.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla. Tableta sa nechá rozpustiť v slinách a následne sa prehltne. Tiež je možné ju bezprostredne pred užitím rozpustiť v pohári plnom vody.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Počas liečby sa nesmie dojčiť (mlieko má byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa).
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.

U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Menej často sa vyskytuje fotosenzitívna reakcia. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť a závraty, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú:
nezvyčajné pohyby (častý vedľajší účinok, ktorý môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb) hlavne tváre alebo jazyka; krvné zrazeniny v žilách (mene ... viac >

Účinné látky

olanzapín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24