Bewim 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 25,76 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 2,30 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
05/22 2,30 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
04/22 2,30 € (0,0 %) 23,46 € (0,0 %)
03/22 2,30 € 23,46 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0328/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9303C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bewim 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo prasugrel a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú protidoštičkové látky. Tento liek zabraňuje zoskupovaniu krvných doštičiek, a tak znižuje možnosť tvorby krvnej zrazeniny. Liek sa užíva po prekonanom srdcovom záchvate alebo v prítomnosti nestabilnej angíny, alebo po zavedení stentov, aby sa zablokovaná alebo zúžená tepna, ktorá zásobuje srdce krvou, udržala otvorená. Znižuje pravdepodobnosť, že sa objaví ďalší srdcový záchvat alebo mozgová príhoda alebo úmrtie na jednu z týchto aterotrombotických príhod. Podáva sa súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Liek sa má začať podávať jednorazovou nasycovacou dávkou 60 mg a potom pokračovať 10 mg dávkou 1x denne. Ak sa u pacientov s nestabilnou angínou, infarktom myokardu bez elevácie ST segmentu vykoná koronárna angiografia do 48 hodín od prijatia, nasycovacia dávka sa má podať iba počas perkutánnej koronárnej intervencie. Pacienti užívajúci prasugrel majú tiež denne užívať kyselinu acetylsalicylovú 75-325 mg.
U pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, ktorí sú liečení perkutánnou koronárnou intervenciou sa odporúča v trvaní liečby pokračovať až 12 mesiacov, pokiaľ nie je vysadenie prasugrelu klinicky indikované.

Pacienti vo veku 75 rokov a viac

Používanie lieku u pacientov vo veku ≥ 75 rokov sa vo všeobecnosti neodporúča. Ak lekár po zvážení pomeru prínosu a rizika považuje túto liečbu za potrebnú, má sa po jednorazovej nasycovacej dávke 60 mg predpísať nižšia udržiavacia dávka 5 mg (1/2 tablety) 1x denne. 

Pacienti s telesnou hmotnosťou < 60 kg

Liek sa má podávať ako jednorazová nasycovacia dávka 60 mg a potom pokračuje v podávaní dávky 5 mg (polovica tablety) 1x denne. Udržiavacia dávka 10 mg sa neodporúča.

Spôsob použitia

Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez neho a zapijú sa vodou. (Podanie nasycovacej dávky 60 mg prasugrelu nalačno môže vyvolať oveľa rýchlejší nástup účinku). Liek sa má užívať každý deň v približne rovnakom čase. Tableta sa vďaka deliacej ryhe môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek podávať len ak potenciálny prínos pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.
U dojčiacich žien sa použitie lieku neodporúča. Nie je známe, či sa prasugrel vylučuje do materského mlieka u ľudí.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 18 rokov nebola doteraz stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (Childova-Pughova trieda C).
Ak má pacient podstúpiť elektívny chirurgický zákrok a protidoštičkový účinok nie je žiadaný, liek by sa mal vysadiť minimálne 7 dní pred chirurgickým zákrokom.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niečo z nasledujúceho:
náhla znížená citlivosť alebo slabosť ruky, nohy alebo tváre, najmä ak sa objaví iba na jednej strane tela náhla zmätenosť, ... viac >

Účinné látky

prasugrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36