BETAMAKS 50 mg tbl (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,05 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,05 € (0,0 %) 2,63 € (0,0 %)
12/22 0,05 € (0,0 %) 2,63 € (0,0 %)
11/22 0,05 € (0,0 %) 2,63 € (0,0 %)
10/22 0,05 € 2,63 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BETAMAKS 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0207/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2058D
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETAMAKS 50 mg tbl 30x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sulpirid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných „atypické antipsychotiká“.
Liek sa používa na liečbu dospelých:

  • s depresívnymi poruchami so psychotickými príznakmi, keď liečba antidepresívami nebola úspešná, a na liečbu iných závažných foriem depresie rezistentných na antidepresíva;
  • s akútnymi a chronickými formami schizofrénie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Veľkosť dávky a trvanie liečby sa má upraviť podľa individuálnej reakcie pacienta a podľa typu a závažnosti nežiaducich účinkov.

Liečba deficitnej schizofrénie
Začiatočná dávka je 200 mg denne rozdelená do 2 jednotlivých dávok.
Zvyčajná denná dávka je 200-600 mg rozdelená do 2 až 4 jednotlivých dávok.

Liečba produktívnej schizofrénie
Začiatočná dávka je 300 mg denne rozdelená do 3 jednotlivých dávok.
Zvyčajná denná dávka je 300-600 mg rozdelená do 2 až 4 jednotlivých dávok.

Všeobecne sa nemá prekročiť denná dávka 1000 mg sulpiridu rozdelená do viacerých dávok.

Schizofrénia rezistentná na liečbu
Maximálnu dennú dávku 1600 mg sulpiridu je možné podať iba v jednotlivých prípadoch a iba na predpis lekára-psychiatra.
Akútne chorobné stavy môžu vyžadovať úvodnú liečbu parenterálnym sulpiridom.

Liečba depresie s psychotickými príznakmi a depresie rezistentnej na liečbu
Začiatočná dávka je 50 - 150 mg/deň rozdelená do 3 jednotlivých dávok.
Udržiavacia dávka je 150 - 300 mg/deň.
Vyššie denné dávky zvyčajne nie sú potrebné, môžu sa však použiť v individuálnych prípadoch podľa posúdenia lekára.
Akútne chorobné stavy môžu vyžadovať úvodnú liečbu parenterálnym sulpiridom.

Starší pacienti
Starší pacienti dostávajú polovicu z vyššie uvedených dávok pre dospelých.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú dostávať nižšie denné dávky v závislosti od závažnosti renálnej insuficiencie. 

  • klírens kreatinínu 30-60 ml/min: 50 % dennej dávky;
  • klírens kreatinínu 10-30 ml/min: 30 % dennej dávky;
  • klírens kreatinínu nižší ako 10 ml/min: 20 % dennej dávky.

Spôsob použitia 

Tableta sa prehĺtne celá a zapije sa dostatočným množstvom vody. 

Upozornenie

Užívanie sulpiridu sa neodporúča počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu, pokiaľ prínos nepreváži potenciálne riziká.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu sa musí urobiť rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí neboli stanovené.
Je potrebné predchádzať súbežnej liečbe s inými neuroleptikami. 
V prípade akútnej porfýrie je potrebné vyhnúť sa použitiu sulpiridu.
Liek môže vyvolať predĺženie QT.
Liek sa musí podávať s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou a epilepsiou.
Liek môže zvyšovať hladiny prolaktínu, a preto je potrebná opatrnosť u pacientov s rakovinou prsníka v osobnej alebo rodinnej anamnéze a majú byť počas liečby sulpiridom starostlivo sledovaní.
Liek môže spôsobiť ospalosť, závrat, poruchy zraku a zhoršiť duševné a/alebo fyzické schopnosti potrebné na výkon nebezpečných úloh, ako je obsluha strojov alebo vedenie vozidla. 
Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite prestaňte užívať BETAMAKS a vyhľadajte lekársku pomoc, ak:
zaznamenáte nevysvetliteľnú veľmi vysokú telesnú teplotu, nadmerné potenie, bledosť, stuhnutosť svalov, zmenu vedomia, poruchy sr ... viac >

Účinné látky

sulpirid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36