Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 3,36 € (0,0 %) 1,25 € (0,0 %)
01/23 3,36 € (0,0 %) 1,25 € (0,0 %)
12/22 3,36 € (0,0 %) 1,25 € (0,0 %)
11/22 3,36 € 1,25 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Betaloc ZOK 50 mg
2
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0033/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28641
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betaloc ZOK 50 mg tbl mod 28x50 mg (blis.)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metoprolol, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných selektívne beta-blokátory (blokuje iba určité väzbové miesta). Znižuje účinok stresových hormónov na β1-receptory umiestnené v srdci a krvných cievach, ako aj v iných orgánoch napr. v obličkách a v mozgu.
Liek sa používa:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku a na zníženie rizika vzniku komplikácií, ktoré môžu vzniknúť následkom vysokého tlaku, ako napr. mozgová porážka, infarkt myokardu, predčasná smrť
  • na dlhodobú liečbu po infarkte myokardu a na predchádzanie ďalších infarktov
  • na liečbu bolesti pri srdci pod hrudnou kosťou vyvolanej stresom alebo námahou u pacientov s ochorením koronárnych ciev srdca (angína pektoris)
  • na liečbu srdcového zlyhávania (symptomatické chronické zlyhávanie srdca mierneho až ťažkého stupňa) - ako prídavok ku klasickej liečbe srdcového zlyhávania s cieľom predĺžiť prežívanie, redukovať čas hospitalizácie, zlepšiť funkciu ľavej komory, zlepšiť stupeň zlyhávania a zlepšiť kvalitu života
  • na liečbu porúch srdcového rytmu, predovšetkým zrýchlenej činnosti srdca u pacientov s ochorením srdca (poruchy srdcového rytmu vrátane supraventrikulárnej tachykardie)
  • na liečbu príznakov rýchleho alebo nepravidelného srdcového rytmu u pacientov, ktorí nemajú ochorenie srdca (funkčné poruchy srdcovej činnosti s palpitáciami)
  • na predchádzanie záchvatov migrény (profylaxia migrény)
  • u detí a dospievajúcich vo veku 6-18 rokov: na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia
Pacienti s miernou a stredne závažnou hypertenziou: odporúčaná dávka je 50 mg 1x denne. Dávka sa môže zvýšiť na 100 - 200 mg 1x denne, alebo podať v kombinácii s inými antihypertenzívami.

Angína pektoris
Odporúčané dávkovanie je 100 - 200 mg 1x denne. Liečbu je možné kombinovať s inými liekmi proti angíne pektoris.

Chronické zlyhávanie srdca
Pacientom, ktorí sú stabilizovaní klasickou liečbou sa dávka stanoví individuálne. Odporúčaná počiatočná dávka počas prvých 2 týždňov liečby je 25 mg 1x denne (vhodné je voliť nižšie dávkované formy). Pacientom zaradeným podľa NYHA do funkčnej skupiny III až IV sa odporúča podávať počas 1. týždňa liečby 12,5 mg (vhodné je voliť nižšie dávkované formy). Počas ďalšej terapie sa odporúča dávku zdvojnásobovať každý druhý týždeň až do maximálnej cieľovej dávky 200 mg 1x denne (alebo po najvyššiu tolerovanú dávku). Z hľadiska dlhodobej terapie, cieľom má byť podávanie 200 mg metoprololu (resp. najvyššia tolerovaná dávka) 1x denne. Pri každej hladine dávkovania má byť pacient starostlivo sledovaný, pokiaľ ide o tolerabilitu. V prípade, že dôjde k hypotenzii, dávky súbežne podávaných liekov sa môžu znížiť.

Srdcové arytmie
Odporúčané dávkovanie je 100 - 200 mg 1x denne.

Udržiavacia liečba u pacientov po infarkte myokardu
Dlhotrvajúca perorálna liečba metoprololom v 1 dennej dávke 200 mg znižuje riziko úmrtia (vrátane náhleho úmrtia) a opakovaného infarktu myokardu (aj u pacientov s diabetom mellitus).

Funkčné ochorenia srdca s palpitáciami
Odporúčané dávkovanie je 100 mg 1x denne. Dávku je možné zvýšiť na 200 mg 1x denne.

Prevencia migrény
Odporúčané dávkovanie je 100 - 200 mg 1x denne.
Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Ak sú prítomné známky závažnej pečeňovej dysfunkcie (napr. pacienti po portokaválnych anastomózach), je potrebné zvážiť zníženie dávkovania.

Pacienti s poruchou funkciou pečene
Ak sú prítomné známky závažnej pečeňovej dysfunkcie (napr. pacienti po portokaválnych anastomózach), je potrebné zvážiť zníženie dávkovania.

Deti od 6 rokov
Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov s hypertenziou je 0,5 mg/kg 1x denne. Finálna dávka podávaná v miligramoch má byť čo najbližšia k vypočítanej dávke v mg/kg. Pacientom, ktorí nereagujú na dávku 0,5 mg/kg, sa môže dávka zvýšiť na 1,0 mg/kg, maximálne však na 50 mg. Pacientom, ktorí nereagujú na dávku 1,0 mg/kg, sa môže dávka zvýšiť až na maximálnu dennú dávku 2,0 mg/kg.

Liečba sa nemá ukončiť náhle, ale postupne v priebehu minimálne 2 týždňov. Dávka sa redukuje vždy na polovicu až po posledný krok, keď sa dávka zníži na 12,5 mg. Konečná dávka sa má pred úplným vysadením podávať počas minimálne 4 dní. Ak sa objavia príznaky z vysadzovania lieku, odporúča sa liek vysadzovať pomalšie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v jednorazovej dennej dávke, v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky. Celé alebo prepolené tablety sa nesmú žuvať ani hrýzť.

Upozornenie:

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva a dojčenia, ak terapeutický prínos nepreváži možné riziko.
Použitie lieku sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov.
Ak sa liek podáva pacientovi s feochromocytómom, má sa súbežne podávať α-blokátor.
Náhle vysadenie β-blokátorov môže zhoršiť chronické zlyhávanie srdca a zvýšiť riziko infarktu myokardu a náhlej smrti. 
Pred chirurgickým zákrokom je potrebné anesteziológa informovať o tom, že pacient užíva tento liek.
Pred plánovanou operáciou sa neodporúča vysadiť ß-blokátory.
U pacientov liečených metoprololom má anafylaktická reakcia závažnejší priebeh.
Vzhľadom na občasný výskyt závratov alebo únavy je potrebné, aby pacient poznal svoju reakciu na liek ešte pred tým, ako začne vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky sa hlásili u pacientov, ktorí boli liečení metoprololom, vzťah k metoprololu však nebol preukázaný vo všetkých prípadoch. Ak sa u vás vyskytne a pretrváva niektorý z týcht ... viac >

Účinné látky

metoprolol sukcinát

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36