B.BRAUN Helipur H plus N dezinfekčný prostriedok 1x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

B.BRAUN Helipur H plus N
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Registračné číslo produktu
bio/61570/D/07/2/CCHLP
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P71217
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prípravok dezinfekčný Helipur/ Helipur H plus N čistenie a dezinfekcia priestorov, nástrojov a iných ZP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 20,58 €

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka určená na čistenie a dezinfekciu nástrojov.

  • Kvapalný, koncentrovaný dezinfekčný prostriedok s čistiacim účinkom na bázi kombinovaného pôsobenia aldehydov a alkoholov.
  • Pre veľmi rýchlu dekontmináciu chrurgického inštrumentária, termolabilního materiálu, rigídnych aj flexibilných endoskopov, laboratórnych pomôcok a anesteziologického príslušenstva.
  • Baktericídny, virucídny, sporicídny, fungicídny, mykobakteriocídny, tuberkulocídny, účinný na MRSA.
  • Vhodný pre vyšší stupeň dezinfekcie.
  • Vhodný pre ultrazvukový kúpeľ.
  • Neobsahuje formaldehyd.
  • Šetrný k čisteným materiálom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Pre profesionálne použitie.
Dezinfekčný prostriedok sa používa manuálne, podľa návodu uvedeného na obale.
Silne znečistené nástroje by mali byť predčistené detergentom. Po dezinfekcii sa nástroje dôkladne opláchnu vodou a ďalej sa postupuje podľa potreby.

Upozornenie: Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie. Zdraviu škodlivé pri užití a vdychovaní. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje poleptanie dýchacích ciest. Nevdychujte hmlu. Pri vdychovaní môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít/chániče sluchu. Rešpektujte pokyny výrobcu nástrojov, prípravok použivajte v dobre vetranej miestnosti a v zakrytých vaňách na nástroje, vysoké teploty zvyšujú zápach prípravku. Pri styku s kožou (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite zoblečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte. Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uhľahčujúcej dýchanie. Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberie kontaktné šošovky, ak sú nasadené a je možné ich jednoducho vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko/lekára. Odstráňte obsah/obal v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pre vyšší stupeň dezinfekcie je možné uchovávanie v priklopených nádobách po dobu 14 dní.