AXIA 0,03 mg/3 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 3x21 ks (63 ks)

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AXIA 0,03 mg/3 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0201/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5839B
Názov produktu podľa ŠÚKL
AXIA 0,03 mg/3 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x21 (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok je kombinovaná hormonálna antikoncepcia a používa sa na zabránenie otehotneniu. Každá tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov nazývaných etinylestradiol a drospirenón.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tablety sa musia užívať v poradí vyznačenom na blistrovom balení. Počas 21 po sebe nasledujúcich dní sa užíva 1 tableta denne. Každé ďalšie balenie sa začína užívať po 7-dňovom intervale bez užívania tabliet. Počas tejto doby zvyčajne dôjde ku krvácaniu z vysadenia, ktoré sa zvyčajne objaví za 2-3 dni po užití poslednej tablety a nemusí skončiť pred začatím užívania z ďalšieho balenia.

Usmernenie ako začať užívanie antikoncepcie je popísané v SPC, časť 4.2.

Postup pri vynechaní tabliet:

Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o menej ako 12 hodín, žena má užiť tabletu hneď, ako si spomenie, a ďalšie tablety má užiť vo zvyčajnom čase (antikoncepčná ochrana nie je znížená). Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Odporúčania ako postupovať v tomto prípade sú uvedené v SPC (časť 4.2).

Odporúčania v prípade gastrointestinálnych ťažkostí (napr. vracania alebo hnačky):

V prípade závažných gastrointestinálnych ťažkostí nemusí byť vstrebávanie úplné a musia sa použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia. Ak počas 3-4 hodín po užití tablety dôjde k vracaniu, musí sa čo najskôr užiť nová (náhradná) tableta. Ak je to možné, nová tableta sa má užiť do 12 hodín od zvyčajného času užívania. V prípade, že uplynulo viac ako 12 hodín, ohľadom vynechaných tabliet sa postupuje podľa pokynov „Postup pri vynechaní tabliet“ uvedených v SPC (časť 4.2).

Postup ako posunúť krvácanie z vysadenia je popísaný v SPC (časť 4.2).

Spôsob použitia

Tablety sa musia užívať v celku približne v rovnakom čase, v poradí vyznačenom na blistrovom balení. Zapíjajú sa podľa potreby malým množstvom tekutiny.

Upozornenie

Prípravok nie je indikovaný počas tehotenstva. Ak v priebehu užívania prípravku žena otehotnie, antikoncepcia sa má okamžite vysadiť. Pri opätovnom začatí užívania antikoncepcie treba vziať do úvahy zvýšené riziko venóznej tromboembólie v období po pôrode.
Prípravok sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Prípravok je kontraindikovaný pri prítomných alebo prekonaných závažných ochoreniach pečene (vrátane benígnych alebo malígnych nárorov pečene), až kým sa hodnoty ukazovateľov funkcie pečene nevrátia k normálu.
Pri užívaní kombinovanej hormonálnej antikoncepcie sa odporúča prestať fajčiť. 
Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie zvyšuje riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) a vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE) (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda).
Tablety sú kontraindikované, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku VTE alebo ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE. Rizikové faktory a príznaky sú uvedené v SPC, časť 4.4. V prípade príznakov je potrebné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc a informovať o užívaní antikoncepcie.
​Hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.
Spoľahlivosť antikoncepcie môže byť znížená ak pacientka neužíva tablety pravidelne, vracia alebo trpí hnačkou alebo dochádza k interakcii s iným liečivom (uvedené v SPC, časť 4.5). V týchto prípadoch vyžadujú sa doplnkové antikoncepčné opatrenia (napr. bariérové metódy).
Prípravok môže ovplyvniť výsledky laboratórnych testov: biochemické parametre pečene, funkcia štítnej žľazy, adrenálna a renálna funkcia, plazmatická hladina proteínov (ako napríklad kortikosteroidy viažuce globulíny) a lipidové/lipoproteínové frakcie, metabolizmus sacharidov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. 
Ženy s tendenciou k chloazme by sa počas užívania prípravku nemali vystavovať pôsobeniu slnka alebo ultrafialového žiarenia.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená liekom A ... viac >

Účinné látky

drospirenón , etinylestradiol

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36