AVROPA CleanPharm SOFT GEL univerzálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok 1x1 l

Mohlo by vás zaujímať

AVROPA CleanPharm SOFT GEL
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/1000/D/20/CCHLP
Aplikačná forma
GEL - Gél
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Univerzálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok.

Dezinfekčný prípravok: biocídny, virucídny, baktericídny, fungicídny, tuberkulicídny na báze alkoholu.

Hlavnou účinnou zložkou je alkohol - etanol. Spolu s peroxidom vodíka pôsobí silne dezinfekčne a zabíja priemerne 99,99% vírusov, baktérií, plesní a iné mikroorganizmy.

Vhodný na dezinfekciu pokožky, povrchov, nástrojov, prístrojov a plôch odolných voči alkoholu. Prostriedok je určený nielen pre domáce, ale predovšetkým pre profesionálne použitie! Vhodný na dezinfekciu pokožky a okolia rán. Odstraňuje časť alergénov ako peľové častice, prachové častice, častice z domácich miláčikov.

Obsah glycerínu zabezpečí dlhšie pôsobenie na pokožke a povrchu a zároveň hydratuje pokožku. CleanPharm SoftGel bol pripravený na základe odporúčaní WHO. Vhodný pre dospelých a pre deti od 2 rokov pod dozorom dospelej osoby. Tento prípravok je bez farbív, bez parfémov a bez konzervantov.

Zloženie: Obsahuje min. 80 % etanolu. Glycerin, Hydrogen peroxide, Aqua, Alcohol denat.
Obsahuje účinné látky: etanol (denaturovaný) – 806,1 g/l.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Aplikácia: Gél sa nanáša priamo na ruky (asi vo veľkosti 2-eurovej mince), bez použitia vody, rozotrie sa a ruky sa nechajú voľne osušiť. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitie maximálne 10 krát denne. Vhodný aj pre deti od 2 rokov pod dozorom dospelej osoby. Prostriedok je vhodný k umývaniu a dezinfekcii pokožky, plôch a predmetov z kovu, gumy, kože, dreva, skla a ďalších materiálov. Lakované plochy môžu s prípravkom reagovať, pred použitím vyskúšajte na malej ploche. Je ho možné použiť i k plošnej dezinfekcii obytných priestorov, budov a na iné povrchy ktoré sa nepoužívajú na priamy kontakt s potravinami alebo krmivami. Nechá sa pôsobiť do zaschnutia. Doba na dosiahnutie účinku je 1 minúta. 

Upozornenie: Z dôvodu, že roztok CleanPharm Soft Gel obsahuje vysoké percento etanolu je možné poškodenie lakovanej vrstvy povrchov.

Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
Opatrenia prvej pomoci: Po požití - ihneď vypláchnuť ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie. Po vdýchnutí - v prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom. Po kontakte s pokožkou - v prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc. Opatrenia pri zneškodňovaní: Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Informácia od dodávateľa *

CleanPharm Soft Gel je dezinfekčný prípravok: biocídny, virucídny, baktericídny, fungicídny, tuberkulicídny na báze alkoholu.

Hlavnou účinnou zložkou je alkohol - etanol. Spolu s peroxidom vodíka pôsobí silne dezinfekčne a zabíja priemerne 99,99% vírusov, baktérií, plesní a iné mikroorganizmy.

Vhodný na dezinfekciu pokožky, povrchov, nástrojov, prístrojov a plôch odolných voči alkoholu. Prostriedok je určený nielen pre domáce, ale predovšetkým pre profesionálne použitie! Vhodný na dezinfekciu pokožky a okolia rán. Odstraňuje časť alergénov ako peľové častice, prachové častice, častice z domácich miláčikov.

Obsah glycerínu zabezpečí dlhšie pôsobenie na pokožke a povrchu a zároveň hydratuje pokožku. CleanPharm SoftGel bol pripravený na základe odporúčaní WHO. Vhodný pre dospelých a pre deti od 2 rokov pod dozorom dospelej osoby. Tento prípravok je bez farbív, bez parfémov a bez konzervantov.

Aplikácia:
Potrebné množstvo aplikovať na pokožku a nechať pôsobiť 60 sekúnd alebo do zaschnutia. Pri aplikácii na malé povrchy (kľučky, klávesnice, povrchy nábytku, respirátory, a iné) roztok aplikujeme rozprašovaním na povrchy a necháme pôsobiť 60 sekúnd alebo do zaschnutia. Roztok sa aplikuje neriedený.

Upozornenie:
Z dôvodu, že roztok CleanPharm Soft Gel obsahuje vysoké percento etanolu je možné poškodenie lakovanej vrstvy povrchov.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.