AVROPA CleanPharm Hand Gel Exclusive dezinfekčný gél na ruky 1x50 ml

Mohlo by vás zaujímať

AVROPA CleanPharm Hand Gel Exclusive
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/999/D/20/CCHLP
Aplikačná forma
GEL - Gél
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Dezinfekčný prípravok vo forme gélu, ktorého účinnou zložkou je etanol v koncentrácií minimálne 70 % obj.. Gélový základ má filmotvorný efekt a zabezpečí dlhodobé pôsobenie etanolu. Spolu s vysokým obsahom glycerínu pôsobia hydratačne. Zabraňujú vysušeniu pokožky a ničeniu tzv. lipofilnej bariéry. Dezinfekčný gél obsahuje navyše výťažok z Aloe Vera, ktorý pôsobí upokojujúco na pokožku a Tea tree esenciálny olej.

Dezinfekčný účinok má na 99,99% vírusov, baktériíí a plesní ako SARS-CoV-2 (COVID-19) , SARS, MERS, Vírus chrípky H1N1, Hepatitída A, Norovírus, Rotavírus, Staphylococcus Aureus, Salmonella Enterica, Pseudomonas Aeruginosa, Enteroccocus, Escheriachia Coli, Candida Albicans.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Aplikácia: Gél sa nanáša priamo na ruky (asi vo veľkosti 2-eurovej mince), bez použitia vody, rozotrie sa a ruky sa nechajú voľne osušiť. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitie maximálne 10 krát denne. Vhodný aj pre deti od 2 rokov pod dozorom dospelej osoby.

Upozornenie: Pri dlhodobom používaní dezinfekčných prostriedkov, je vhodná gélová forma s hydratačným efektom a nižšou koncentráciou etanolu, pretože sa spotrebiteľ vyhne budúcim kožným problémom. 

Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
Opatrenia prvej pomoci: Po požití - ihneď vypláchnuť ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie. Po vdýchnutí - v prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom. Po kontakte s pokožkou - v prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc. Opatrenia pri zneškodňovaní: Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Informácia od dodávateľa *

CleanPharm Hand Gel Exclusive je dezinfekčný prípravok, ktorého účinnou zložkou je etanol v koncentrácií minimálne 70 % obj.. Jeho dezinfekčná schopnosť na vírusy je podľa WHO potrebná od 62 do 80% obsahu etanolu. Gélový základ zabezpečí dlhodobé pôsobenie etanolu (zvýši expozičný čas, čo je rovnako dôležitý parameter ako obsah etanolu), preto má v porovnaní s roztokmi vyššiu účinnosť aj pri nižšom obsahu etanolu (je postačujúci obsah od 62% etanolu).

Gélový základ, ktorý je použitý pri výrobe gélu má hydratačný a filmotvorný efekt. Spolu s vysokým obsahom glycerínu pôsobia silno hydratačne. Zabraňujú vysušeniu pokožky a ničeniu tzv. lipofilnej bariéry.

Dezinfekčný gél obsahuje navyše výťažok z Aloe Vera, ktorý pôsobí upokojujúco na pokožku a Tea tree esenciálny olej.

Pri dlhodobom používaní dezinfekčných prostriedkov, je vhodná gélová forma s hydratačným efektom a nižšou koncentráciou etanolu, pretože sa spotrebiteľ vyhne budúcim kožným problémom. 

Dezinfekčný účinok má na 99,99% vírusov, baktériíí a plesní ako SARS-CoV-2 (COVID-19) , SARS, MERS, Vírus chrípky H1N1, Hepatitída A, Norovírus, Rotavírus, Staphylococcus Aureus, Salmonella Enterica, Pseudomonas Aeruginosa, Enteroccocus, Escheriachia Coli, Candida Albicans.

Aplikácia:
Rovnomerne aplikovať z vonkajšej a vnútornej strany plochy rúk, nechať 1 minútu pôsobiť. Prípravok sa nezmýva.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.