ATOZET 10 mg/40 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 33,71 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 25,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 25,43 € (0,0 %) 8,28 € (0,0 %)
04/24 25,43 € (0,0 %) 8,28 € (0,0 %)
03/24 25,43 € (0,0 %) 8,28 € (0,0 %)
02/24 25,43 € 8,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0331/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1578B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ezetimib a atorvastatín. Používa sa na na zníženie zvýšených hladín celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Liek sa používa:

  • u pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu samotnou diétou, pričom počas užívania tohto lieku je potrebné aj naďalej dodržiavať diétu na zníženie cholesterolu.
  • ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu,
  • v prípade zvýšených hladín cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]) alebo zvýšených hladín tukov v krvi (zmiešaná hyperlipidémia),
  • pokiaľ hladina cholesterolu nie je dostatočne kontrolovaná samotným statínom.
  • pokiaľ sa statín a ezetimib užívajú ako dve samostatné tablety.
  • v prípade dedičného ochorenia (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi.
  • v prípade choroby srdca. Liek znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypercholesterolémia a/alebo koronárna choroba srdca (s AKS v anamnéze):
Zvyčajná dávka je 10 mg ezetimibu/10 mg atorvastatínu 1x denne. Rozsah dávky je 10 mg ezetimibu/10 mg atorvastatínu/deň až do 10 mg ezetimibu/80 mg atorvastatínu/deň.
Dávka sa má stanoviť individuálne na základe známej účinnosti jednotlivých dávkových síl lieku a odpovede na súčasnú liečbu na zníženie cholesterolu. Úprava dávky sa má vykonávať v intervaloch 4 týždne alebo viac.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia:
Podáva sa 10 mg ezetimibu/10 mg atorvastatínu až 10 mg ezetimibu/80 mg atorvastatínu denne. Liek sa môže u týchto pacientov použiť ako doplnok k inej liečbe na zníženie lipidov (napr. LDL aferéze), alebo ak takéto liečby nie sú k dispozícii.

Súbežné podávanie s inými liekmi

Dávka sa má podať buď ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní adsorbentu žlčových kyselín.

Antivirotiká proti hepatitíde typu C: dávka nemá presiahnuť 10/20 mg/deň. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa. Súbežná konzumácia veľkého množstva grapefruitového džúsu a uvedeného lieku sa neodporúča.

Upozornenie

Počas tehotenstva, dojčenia a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia, je liek kontraindikovaný.
U pacientov s aktívnym ochorením pečene je liek kontraindikovaný alebo neobjasnenými pretrvávajúcimi zvýšeniami sérových transamináz presahujúcimi 3-násobok hornej hranice normálu. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov liečených antivirotikami proti hepatitíde typu C glekaprevirom/pibrentasvirom.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa však má vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť závrat.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tento liek a ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšiu pohotovos ... viac >

Účinné látky

atorvastatín, ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24