ATOZET 10 mg/20 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 9x10 ks (90 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 131,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 112,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 19,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 112,32 € (0,0 %) 19,62 € (0,0 %)
06/22 112,32 € (0,0 %) 19,62 € (0,0 %)
05/22 112,32 € (0,0 %) 19,62 € (0,0 %)
04/22 112,32 € 19,62 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, KAR, INT, GER, END, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0330/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1573B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ezetimib a atorvastatín. Používa sa na na zníženie zvýšených hladín celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Liek sa používa:

 • u pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu samotnou diétou, pričom počas užívania tohto lieku je potrebné aj naďalej dodržiavať diétu na zníženie cholesterolu.
 • ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu,
  • v prípade zvýšených hladín cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]) alebo zvýšených hladín tukov v krvi (zmiešaná hyperlipidémia),
  • pokiaľ hladina cholesterolu nie je dostatočne kontrolovaná samotným statínom.
  • pokiaľ sa statín a ezetimib užívajú ako dve samostatné tablety.
  • v prípade dedičného ochorenia (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi.
  • v prípade choroby srdca. Liek znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Tento liek nepomôže pri chudnutí.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypercholesterolémia a/alebo koronárna choroba srdca (s AKS v anamnéze):
Zvyčajná dávka je 10 mg ezetimibu/10 mg atorvastatínu 1x denne. Rozsah dávky je 10 mg ezetimibu/10 mg atorvastatínu/deň až do 10 mg ezetimibu/80 mg atorvastatínu/deň.
Dávka sa má stanoviť individuálne na základe známej účinnosti jednotlivých dávkových síl lieku a odpovede na súčasnú liečbu na zníženie cholesterolu. Úprava dávky sa má vykonávať v intervaloch 4 týždne alebo viac.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia:
Podáva sa 10 mg ezetimibu/10 mg atorvastatínu až 10 mg ezetimibu/80 mg atorvastatínu denne. Liek sa môže u týchto pacientov použiť ako doplnok k inej liečbe na zníženie lipidov (napr. LDL aferéze), alebo ak takéto liečby nie sú k dispozícii.

Pri súbežnom podávaní so sekvestrantmi žlčových kyselín sa má uvedený liek podať najmenej 2 hodiny pred alebo najmenej 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny.

U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir, súbežne s ATOZETOM, nemá dávka ATOZETU presiahnuť 10/20 mg/deň (pozri časti 4.4 a 4.5).

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa. Súbežná konzumácia veľkého množstva grapefruitového džúsu a uvedeného lieku sa neodporúča.

Upozornenie

Počas tehotenstva, dojčenia a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia, je liek kontraindikovaný.
U detí bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek používať s opatrnosťou. U pacientov s aktívnym ochorením pečene je liek kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný u pacientov liečených antivirotikami proti hepatitíde typu C glekaprevirom/pibrentasvirom.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze.
Ak sa v priebehu liečby vyskytne nevysvetliteľná bolesť, kŕče alebo slabosť svalov, najmä ak je sprevádzaná celkovým pocitom choroby alebo horúčkou, je potrebné kontaktovať lekára.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa však má vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť závrat.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tento liek a ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšiu pohotovosť do ... viac >

Účinné látky

atorvastatín, ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24