Atorvastatin STADA 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,80 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 2,80 € (0,0 %) 4,20 € (0,0 %)
08/22 2,80 € (0,0 %) 4,20 € (0,0 %)
07/22 2,80 € (0,0 %) 4,20 € (0,0 %)
06/22 2,80 € 4,20 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin STADA 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0119/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8491B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin STADA 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo atorvastatín, ktoré patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce hladinu lipidov (tukov) v krvi. Liek sa používa:

  • na zníženie hladiny lipidov známych ako cholesterol a triglyceridy v krvi, keď samotná diéta s nízkym obsahom tukov a zmeny v životnom štýle nie sú dostatočne účinné.
  • na zníženie zvýšeného rizika vzniku srdcového ochorenia, i keď je hladina cholesterolu v norme. 

Počas liečby treba dodržiavať štandardnú nízkocholesterolovú diétu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred začatím liečby sa má pacient nastaviť na štandardnú nízkocholesterolovú diétu a v tejto diéte má pokračovať aj počas liečby. Dávka sa má určiť individuálne podľa východiskovej hodnoty LDL‑cholesterolu, cieľa liečby a pacientovej odpovede na liečbu. Liek sa odporúča užívať v dávke 10 mg 1x denne. Zvyčajná začiatočná dávka je 10 mg atorvastatínu 1x denne. Úprava dávky sa má vykonávať v 4‑týždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna dávka je 80 mg 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia
Obvykle postačuje dávka 10 mg 1x denne. Terapeutický účinok sa prejaví do 2 týždňov a maximálny terapeutický účinok sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov. Účinok je počas dlhodobej liečby zachovaný.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia
Dávky sa majú určiť individuálne a upravovať v 4‑týždňových intervaloch od začiatočnej dávky 10 mg denne až na 40 mg denne. Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 80 mg denne, alebo sa podáva 40 mg atorvastatínu 1x denne v kombinácii s adsorbentom žlčovej kyseliny.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Dávka atorvastatínu je 10-80 mg denne (bližšie v SPC časť 5.1). Atorvastatín sa má použiť ako doplnok k iným liečebným metódam na zníženie hladiny lipidov (napr. aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)), alebo keď takéto liečebné metódy nie sú dostupné.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
V štúdiách primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL‑) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.

Použitie u detí a dospievajúcich
Hypercholesterolémia: 
Pod dohľadom lekárov so skúsenosťami a pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní, aby sa posúdil priebeh liečby.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia:
Pre pacientov veku 10 rokov a viac sa odporúča pri liečbe hypercholesterolémie začať dávkou 10 mg atorvastatínu denne (pozri SPC časť 5.1). Dávku možno zvýšiť až na 80 mg denne podľa odpovede na liečbu a tolerancie.

Dávky by mali byť individualizované podľa odporúčaného cieľa liečby. Úpravy by mali prebiehať v intervaloch 4 týždňov alebo dlhších. Titrácia dávky na 80 mg denne je podporená údajmi zo štúdie u dospelých a obmedzenými klinickými údajmi zo štúdií u detí s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou.

U detí vo veku 6 až 10 rokov sú odvodené z otvorených štúdií len obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti. Súčasné dostupné údaje sú opísané v SPC (časti 4.8, 5.1 a 5.2).  Nie je možné pripraviť žiadne odporúčanie ohľadom dávkovania.

Súbežné podávanie s inými liekmi

U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir alebo letermovir na profylaxiu cytomegalovírusovej infekcie súbežne s atorvastatínom, nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň (pozri SPC časti 4.4 a 4.5).

Spôsob použitia

Liek je na perorálne použitie, každá denná dávka atorvastatínu sa užíva naraz celá a môže sa užívať v ktorýkoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva. Ženy vo fertilnom veku musia používať vhodný typ antikoncepcie počas liečby.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov. Iné liekové formy/sily môžu byť vhodnejšie pre túto skupinu pacientov.
U pacientov s aktívnym ochorením pečene je použitie atorvastatínu kontraindikované.
Liek sa má používať opatrne u pacientov, ktorí nadmerne požívajú alkohol a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.
Liek sa má predpisovať opatrne pacientom s predispozičnými faktormi na vznik rabdomyolýzy. Pred začatím liečby statínmi sa má hladina kreatínfosfokinázy stanoviť v prípadoch uvádzaných v SPC časti 4.4. ako aj ostatné upozornenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytnú nasledovné závažné vedľajšie účinky alebo príznaky, prestaňte užívať vaše tablety a bezodkladne vyhľadajte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice.
Zrie ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36