Atacand PLUS 32 mg/25 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,81 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 6,81 € (0,0 %) 8,96 € (0,0 %)
03/23 6,81 € (0,0 %) 8,96 € (0,0 %)
02/23 6,81 € (0,0 %) 8,96 € (0,0 %)
01/23 6,81 € 8,96 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atacand PLUS 32 mg/25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0319/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89567
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atacand Plus 32 mg/25 mg tbl 28x32 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetil a hydrochlorotiazid.

  • Kandesartan cilexetil patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty angiotenzínu II, ktorý spôsobuje rozšírenie, relaxáciu (uvoľnenie napätia) svalov krvných ciev.
  • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká (močopudné látky), ktorý pomáha vylučovať vodu a soli ako je sodík do moču.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov, ak krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný kandesartanom cilexetilom alebo hydrochlórtiazidom, keď sa používajú samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu), v klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.
Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
Oporúča sa titrácia dávky kandesartanu cilexetilu (je potrebné zvážiť u týchto pacientov začiatočnú dávku kandesartanu cilexetilu 4 mg).

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑80 ml/min/1,73 m2 plochy povrchu tela, Body Surface Area (BSA)) sa odporúča titrácia dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pri miernej alebo stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa odporúča titrácia dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tableta sa v celosti prehltne a zapije vodou. Užíva sa nezávisle od jedla.

Tablety sily 32 mg/12,5 mg a 32 mg/25 mg majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich od narodenia do 18 rokov nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 BSA).
Súbežné používanie tohoto lieku s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR< 60 ml/min/1,73 m2).
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene alebo u pacientov s cholestázou.
Pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie tiazidov vysadiť.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty alebo únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/100). Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa považuje opätovné podanie diuretika za nevyhnutné, odporúča sa chrániť exponované miesta pred slnkom alebo umelým UVA.
Pacientom sa odporúča, aby si pravidelne kontrolovali kožu kvôli možnému vzniku akýchkoľvek nových lézií a aby urýchlene nahlásili akékoľvek podozrivé kožné zmeny.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa vo všeobecnosti neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartanom cilexetilom a niektoré hydrochlórtiazidom.
Prestaňte Atacand Plus užívať a okamžite vyh ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36