Assubex 20 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,44 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 27,44 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 27,44 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (-100,0 %) 27,44 € (0,0 %)
02/24 1,45 € 27,44 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, ONK, NEU, KAR, INT, HEM, GER, ANG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Assubex 20 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0108/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4483D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Assubex 20 mg tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rivaroxabán, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antitrombotiká. Potláča faktor zrážavosti krvi (faktor Xa), čím znižuje náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín.

Používa sa u dospelých na:

  • zabránenie vzniku krvných zrazenín v mozgu (cievnej mozgovej príhody) a v iných krvných cievach tela, ak má pacient poruchu srdcového rytmu (nevalvulárna fibrilácia predsiení).
  • liečbu a zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v žilách nôh (hlbokú žilovú trombózu) a v krvných cievach pľúc (pľúcnej embólie).

Používa sa tiež u detí a dospievajúcich do 18 rokov a telesnou hmotnosťou 50 kg alebo viac na:

  • liečbu a zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v žilách (venózny tromboembolizmus) alebo krvných cievach pľúc po 5 dňoch začiatočnej parenterálnej antikoagulačnej liečby.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dĺžka liečby a výber dávky sa majú individualizovať po dôkladnom posúdení prínosu liečby a rizika krvácania.

DOSPELÍ
Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie 
Odporúčaná a maximálna dávka je 20 mg 1x denne.
Pacienti so stredne závažnou poruchou obličiek (CrCl 30-49 ml/min) → 15 mg 1x denne.
Pacienti so závažnou poruchou obličiek (CrCl 15- 29 ml/min) → 15 mg 1x denne.

Liečba a prevencia rekurencie DVT a PE
1.–21. deň → 15 mg 2x denne
od 22. dňa → 20 mg 1x denne
Pacienti so stredne závažnou poruchou obličiek (CrCl 30-49 ml/min) a so závažnou poruchou obličiek (CrCl 15- 29 ml/min):
1.–21. deň → 15 mg 2x denne
od 22. dňa → 15 mg 1x denne

Prevencia rekurencie DVT a PE
Po ukončení najmenej 6 mesiacov liečby DVT alebo PE → 10 mg 1x denne alebo 20 mg 1x denne

DETI DO 18 ROKOV
Liečba VTE a prevencia rekurencie VTE
Liečba má začať minimálne po 5 dňoch začiatočnej parenterálnej antikoagulačnej liečby.
Dávka sa vypočíta na základe telesnej hmotnosti:
30 - 50 kg → 15 mg 1x denne (= maximálna denná dávka)
50 kg a viac → 20 mg 1x denne (= maximálna denná dávka)
Úpravy dávky sa majú robiť len na základe zmien telesnej hmotnosti.
Liečba má pokračovať aspoň 3 mesiace.
Liečbu je možné predĺžiť až na 12 mesiacov, ak je to klinicky potrebné.

Prestavenie z inej liečby/na inú liečbu a pokyny pri vynechaní dávky sú uvedené v SPC v časti 4.2.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa užívajú v intervale približne 24 hodín, s jedlom a zapijú sa tekutinou (nezapíjať ľubovníkovým čajom).

Tableta sa nesmie rozlomiť s cieľom podať iba časť dávky.

Pacientom, ktorí nie sú schopní prehĺtať celé tablety, sa môže tableta tesne pred podaním rozdrviť a zmiešať s vodou alebo v jablčnom pyré a podať perorálne. 
Následne má byť okamžite podané jedlo.
Rozdrvená tableta sa môže podať aj cez nazogastrickú sondu alebo gastrickú vyživovaciu sondu (pozri SPC, časť 6.6).

Ak pacient okamžite vypľuje dávku alebo vracia do 30 minút po podaní dávky, má sa podať nová dávka. Ak uplynulo viac ako 30 minút, má sa podať až nasledujúca dávka podľa plánu.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a obdobia dojčenia. 
Ženy v reprodukčnom veku musia počas liečby zabrániť otehotneniu a používať spoľahlivú antikoncepciu.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov v iných indikáciách ako je liečba a prevencia rekurencie VTE.
Liek sa neodporúča podávať deťom s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg.
Liek sa neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min. U pacientov s klírensom kreatinínu 15‑29 ml/min sa má používať opatrne.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie < 50 ml/min/1,73 m2).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením pečene súvisiacim s koagulopatiou a klinicky relevantným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Child-Pugh typom B a C.
Liek sa má vysadiť minimálne 24 hodín pred invazívnym/chirurgickým výkonom a liečba sa má následne obnoviť na základe klinického posúdenia lekára. 
Pri prvom výskyte závažnej kožnej vyrážky (napr. šírenie, zintenzívnenie a/alebo tvorba pľuzgierov) alebo iného prejavu precitlivenosti spojeného s léziami slizníc sa má liek vysadiť.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Liek môže spôsobiť závraty (často) alebo mdloby (menej často). V takomto prípade nesmie pacient viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako iné podobné lieky na zníženie tvorby krvných zrazenín, aj tento liek môže spôsobiť krvácanie, ktoré môže ohroziť život. Nadmerné krvácanie môže viesť k náhlemu poklesu tlaku krvi (šoku). ... viac >

Účinné látky

rivaroxaban

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36