Arpalit Bio repelent sprej 1x150 ml

Mohlo by vás zaujímať


Arpalit Bio repelent sprej
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/11/D/14/CCHLP
Aplikačná forma
SPR - sprej
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Arpalit®

Repelentný prípravok v spreji s hnacím plynom

Repelentný prípravok v spreji, odpudzuje bodavý hmyz, komáre, kliešte.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Aplikuje sa na pokožku a vlasy, na odev a obuv. Účinnosť prípravku trvá na pokožke 4 hodiny alebo do umytia, na odeve a obuvi 1 až 3 dni alebo do vyprania. Pred použitím si vždy prečítajte pripojené informácie o prípravku. Prípravok používajte neriedený. Aplikujte nastriekaním tak, aby bol ošetrovaný povrch mokrý, ale prípravok nestekal. Aplikovaním po dobu 10 sekúnd nanesiete približne 10g spreja. Prípravok nechajte zaschnúť. Arpalit Bio repelent sprej nie je vhodné používať na tvár z dôvodu možného zasiahnutia očí.

Upozornenie: Nevdychujte prípravok. Ak dôjde vdýchnutiu treba ísť na čerstvý vzduch a ponechať v pokoji. Pri zasiahnutí očí oko okamžite dôkladne vyplachujte tečúcou vodou (po dobu 15 minút). Poraďte sa s lekárom. V nepravdepodobnom prípade prehltnutia aerosolu privolajte lekára. Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné opatrenia: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 ° C. Ani vyprázdnenú nádobku Neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Obal likvidujte v rámci organizovaného zberu. Pri použití nejedzte, nepite, nefajčite. Nepoužívajte v blízkosti ohňa. Chráňte oči pred zásahom spreja! Sprej nevdychujte!