Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ARCOXIA 60 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0003/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34330
Názov produktu podľa ŠÚKL
ARCOXIA 60 mg tbl flm 14x60 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo etorikoxib, ktoré patrí do skupiny nazývanej nesteroidové protizápalové lieky. Liek sa používa:

  • na zmiernenie bolesti a opuchu (zápalu) kĺbov a svalov u osôb s osteoartrózou, reumatoidnou artritídou, ankylozujúcou spondylitídou a dnou.
  • na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti po zubnom chirurgickom zákroku.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 9. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Osteoartróza
Odporúčaná denná dávka je 30 mg 1x denne. Ak je to potrebné, je možné dávku zvýšiť na 60 mg 1x denne, ktorá je zároveň maximálnou dennou dávkou. Ak sa nedostaví zväčšenie terapeutického prínosu, majú sa zvážiť iné možnosti liečby.

Reumatoidná artritída a ankylozujúca sponylitída
Odporúčaná dávka je 60 mg 1x denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 90 mg 1x denne, ktorá je zároveň maximálnou dennou dávkou.. Akonáhle je pacient klinicky stabilizovaný, môže byť vhodná titrácia nadol k dávke 60 mg 1x denne. Ak sa nedostaví zväčšenie terapeutického prínosu, zvážia sa iné možnosti liečby.

Akútne bolestivé stavy
Liek sa používa iba v akútnom symptomatickom období. 
Akútna dnavá artritída: Odporúčaná dávka je 120 mg 1x denne, ktorá je zároveň maximálnou dennou dávkou. Liek sa podáva maximálne 8 dní. 
Pooperačná bolesť po dentálnom chirurgickom zákroku: Odporúčaná dávka je 90 mg 1x denne, ktorá je zároveň maximálnou dennou dávkou. Liečba je limitovaná na maximálne 3 dni. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Childovo-Pughovo skóre 5-6: Nemá sa prekročiť dávka 60 mg 1x denne.
Childovo-Pughovo skóre 7-9: Nemá sa prekročiť dávka 30 mg 1x denne.

Uvedené dávkovanie sa nemá prekročiť. 
Dĺžka liečby má byť čo najkratšia a má sa použiť čo najnižšia účinná denná dávka. Potreba pacienta zmierniť príznaky a jeho odpoveď na liečbu sa majú pravidelne prehodnocovať, obzvlášť u pacientov s osteoartrózou. 

Spôsob použitia

Liek sa užíva perorálne nezávisle od jedla, ale nástup účinku môže byť rýchlejší ak sa podá bez jedla (ak je potrebné rýchle symptomatické zmiernenie). 

Upozornenie

Liek je kontraidikovaný v tehotenstve a u žien, ktoré sa snažia otehotnieť. 
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Použitie u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre ≥ 10) je kontraindikované.
Použitie lieku u pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min je kontraindikované. 
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov.
Liek ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Liek obsahuje laktózu.  
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich prejavov, prestaňte užívať ARCOXIU a ihneď sa poraďte so svojím lekárom (pozri časť 2 Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ARCOXIU):
výskyt aleb ... viac >

Účinné látky

etorikoxib

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36