Aprepitant Teva 80 mg a Aprepitant Teva 125 mg cps dur 1x125 mg + 2x80 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 28,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 28,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 28,95 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aprepitant Teva 80 mg a Aprepitant Teva 125 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
20/0235/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8472C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aprepitant Teva 80 mg a Aprepitant Teva 125 mg cps dur 1x125 mg+2x80 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aprepitant a patrí do skupiny liekov nazývaných „antagonisty receptora pre neurokinín 1 (NK1)“. Liek sa používa v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie nevoľnosti a vracaniu spôsobeným chemoterapiou (liečbou rakoviny), ktorá je silným a stredne silným spúšťačom nevoľnosti a vracania (ako je cisplatina, cyklofosfamid, doxorubicín alebo epirubicín).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Liek sa podáva 3 dni ako súčasť liečebného režimu, ktorý zahŕňa kortikosteroid a antagonistu 5-HT3. Odporúčaná dávka je 125 mg perorálne raz denne jednu hodinu pred začiatkom chemoterapie v deň 1 a 80 mg perorálne raz denne v dňoch 2 a 3 ráno.
Na prevenciu nevoľnosti a vracania, ktoré sú spojené s emetogénnou protirakovinovou chemoterapiou, sa u dospelých odporúčajú nasledujúce režimy, ktoré sú uvedené v SPC, časti 4.2.

Dospievajúci (vo veku 12 až 17 rokov):
Liek sa podáva 3 dni ako súčasť liečebného režimu, ktorý zahŕňa antagonistu 5-HT3. Odporúčaná dávka kapsúl aprepitantu je 125 mg perorálne v deň 1 a 80 mg perorálne v deň 2 a 3. Aprepitant sa podáva perorálne 1 hodinu pred podaním chemoterapie v deň 1, 2 a 3. Ak sa v deň 2 a 3 nepodáva žiadna chemoterapia, aprepitant sa má podať ráno. Informácie o dávkovaní zvoleného antagonistu 5-HT3 uvedené v SPC. Ak sa súbežne s aprepitantom podáva kortikosteroid, ako je napr. dexametazón, má sa podávať 50 % zvyčajnej dávky kortikosteroidu (pozri SPC, časti 4.5 a 5.1).

Spôsob použitia

Tvrdá kapsula sa má prehltnúť v celku, zapiť dostatočným množstvom tekutiny, môže užiť s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Počas podávania a 28 dní po ukončení podávania lieku sa môže znížiť účinnosť hormonálnych kontraceptív. Počas liečby a počas 2 mesiacov po užití poslednej dávky sa majú používať alternatívne nehormonálne dodatočné metódy antikoncepcie.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.
Nie je známe, či sa aprepitant vylučuje do ľudského mlieka, preto sa dojčenie počas liečby aprepitantom neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť kapsúl nebola u detí mladších ako 12 rokov preukázaná.
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sú k dispozícii iba obmedzené údaje a u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú dostupné žiadne údaje, preto sa má u týchto pacientov používať s opatrnosťou.
Liek môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá, bicyklovať sa a obsluhovať stroje. Po podaní sa môže objaviť závrat a únava.
Pri užívaní lieku sa môže zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (≥ 1/10 000 až < 1/1 000).
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak vy alebo vaše dieťa spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné a pri ktorých môžete vy alebo vaše dieťa potrebovať okamžitú lekársku pomoc, prestaňte užívať ... viac >

Účinné látky

aprepitant

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48