Anvildis Duo 50 mg/850 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 18,51 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,00 € (-100,0 %) 14,37 € (0,0 %)
11/23 4,14 € (0,0 %) 14,37 € (0,0 %)
10/23 4,14 € (0,0 %) 14,37 € (-22,4 %)
09/23 0,00 € 18,51 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Anvildis Duo 50 mg/850 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0283/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2359E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Anvildis Duo 50 mg/850 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x50 mg/850 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá viladagliptín a metformín, ktoré patria do skupiny látok nazývaných „perorálne antidiabetiká“. Vildagliptín pôsobí na podžalúdovú žľazu, aby vytvárala viac inzulínu a menej glukagónu. Metformín zas pomáha telu, aby lepšie využívalo inzulín. Spolu tak pomáhajú upraviť hladinu cukru v krvi, čo môže pomôcť zabrániť komplikáciám cukrovky.

Používa na liečbu dospelých pacientov s cukrovkou 2. typu (diabetes mellitus 2. typu), nazývaného aj ako diabetes mellitus nezávislý od inzulínu. Používa sa, keď nie je možné kontrolovať cukrovku samotnou diétou a telesnou aktivitou a/alebo s inými liekmi používanými na liečbu cukrovky (inzulín alebo deriváty sulfonylmočoviny).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí s normálnou funkciou obličiek (GFR ≥ 90 ml/min)
Dávka sa má určiť individuálne na základe súčasného režimu liečby, účinnosti a znášanlivosti a zároveň nemá prekročiť maximálnu odporúčanú dennú dávku 100 mg vildagliptínu.
Liečba sa môže začať 1 tabletou so silou buď 50 mg/850 mg alebo 50 mg/1000 mg 2x denne.

Pacienti s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou pri maximálnej dávke metformínu v monoterapii, ktorú tolerujú
Začiatočná dávka má dodať vildagliptín 50 mg 2x denne (celková denná dávka 100 mg) spolu s už podávanou dávkou metformínu.

Pacienti, ktorí prechádzajú zo súbežného podávania vildagliptínu a metformínu v samostatných tabletách
Liečba sa má začať s už podávanou dávkou vildagliptínu a metformínu.

Pacienti s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou pri dvojkombinácii metformínu a sulfonylureového antidiabetika
Dávky majú dodať vildagliptín 50 mg 2x denne (celková denná dávka 100 mg) a dávku metformínu podobnú už užívanej dávke. 

Pacienti s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou pri liečbe dvojkombináciou inzulínom a maximálnou tolerovanou dávkou metformínu
Dávka má dodať vildagliptín 50 mg 2x denne (celková denná dávka 100 mg) a dávku metformínu podobnú už užívanej dávke.

Porucha funkcie obličiek
Maximálnu dennú dávku metformínu je optimálne potrebné rozdeliť na 2-3 denné dávky. Odstupňovanie dávkovania metformínu podľa glomerulárnej filtrácie je uvedené v tabuľke v SPC, časť 4.2. Ak nie je dostupná príslušná sila lieku, namiesto kombinácie fixnej dávky sa použijú jednotlivé monozložky.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa pohárom vody. Tableta sa užíva ráno a večer, s jedlom alebo ihneď po jedle. Užívaním tablety ihneď po jedle sa zníži riziko podráždenia žalúdka.

Upozornenie

Liek nie je náhradou inzulínu u pacientov, ktorí potrebujú inzulín a u pacientov s cukrovkou 1. typu.
Nemá sa užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich (< 18 rokov) neboli stanovené, liek sa neodporúča používať.
Liek je kontraindikovaný v prípade závažného zlyhania obličiek (GFR < 30 ml/min) a stavov, kedy dochádza k zmene funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene, vrátane pacientov, ktorých hodnoty alanínaminotransferázy (ALT) alebo aspartátaminotransferázy (AST) pred liečbou sú > 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia (ULN) a tiež pri akútnej intoxikácii alkoholom a alkoholizme.
Pacienti a/alebo ošetrovatelia musia byť informovaní o riziku laktátovej acidózy.
Pred alebo v čase zobrazovania jódovou kontrastnou látkou je potrebné prerušiť podávanie lieku a v podávaní sa nesmie pokračovať skôr ako po uplynutí minimálne 48 hodín (za predpokladu, že funkcia obličiek bola opätovne posúdená a považovaná za stabilnú).
Liečba sa nesmie opätovne nasadiť skôr ako 48 hodín po chirurgickom zákroku alebo po obnovení perorálnej výživy a za predpokladu, že došlo k opätovnému vyhodnoteniu funkcie obličiek a pri zistení, že je stabilná.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii alkoholu alebo užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Pri príznakoch hypoglykémie (napr. slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou), je vhodné zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Pacienti, u ktorých sa ako nežiaduca reakcia vyskytnú závraty, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Anvildis Duo a okamžite navštívte lekára, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce vedľajšie účinky:
Laktátová acidóza (veľmi zriedkavé: môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): Anvildi ... viac >

Účinné látky

metformínium-chlorid, vildagliptín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24