Anagrelide Teva 0,5 mg tvrdé kapsuly cps dur (fľ.HDPE) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 176,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 176,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,00 € (0,0 %) 140,33 € (-20,6 %)
06/19 0,00 € (0,0 %) 176,75 € (0,0 %)
05/19 0,00 € (0,0 %) 176,75 € (0,0 %)
04/19 0,00 € 176,75 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Anagrelide Teva 0,5 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0414/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6484C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Anagrelide Teva 0,5 mg tvrdé kapsuly cps dur 100x0,5 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo anagrelid. Anagrelid je liek zasahujúci do vývoja krvných doštičiek. Znižuje počet krvných doštičiek produkovaných kostnou dreňou, čo má za následok zníženie počtu krvných doštičiek v krvi na hodnotu približujúcu sa normálnym hodnotám. Z tohto dôvodu sa používa pri liečbe pacientov s esenciálnou trombocytémiou (keď kostná dreň vytvára príliš veľa krvných buniek známych ako krvné doštičky).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná začiatočná dávka je 1 mg/deň, ktorá by sa mala podávať v 2 rozdelených dávkach (0,5 mg 2x denne). Začiatočná dávka sa má podávať najmenej 1 týždeň.

Titrácia dávky: 
na dosiahnutie najnižšej účinnej dávky potrebnej na zníženie a/alebo udržanie počtu krvných doštičiek pod hladinou 600x109/l (ideálne:150x109/l až 400x109/l). Dávka sa nesmie zvýšiť o viac ako 0,5 mg/deň v priebehu akéhokoľvek týždňa. Maximálna odporúčaná jednorazová dávka by nemala prekročiť 2,5 mg (pozri časť 4.9). 

Prerušenie liečby sa má zvážiť u pediatrických pacientov, ktorí nemajú uspokojivé odpovede na liečbu po približne 3 mesiacoch.

Spôsob použitia

Kapsuly sa prehltnú vcelku a zapijú pohárom vody (perorálne použitie). Nemajú drviť a ich obsah sa nemá riediť v kvapaline. Kapsuly sa užívajú nezávisle od jedla. Najlepšie je užívať ich v tom istom čase každý deň.

Upozornenie

Liečbu anagrelidom má začať lekár so skúsenosťami s liečbou esenciálnej trombocytémie.
Účinky liečby anagrelidom je potrebné pravidelne monitorovať.
Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.
Dojčenie má byť počas liečby anagrelidom ukončené.
Skúsenosti s použitím u detí a dospievajúcich sú veľmi obmedzené, liek sa má u tejto skupiny pacientov používať s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 50 ml/min). 
Liek sa neodporúča pacientom so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene. Pred začatím liečby sa majú najskôr stanoviť potenciálne riziká a prínosy liečby u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene.
Pacientom sa neodporúča sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, ak sa u nich počas liečby anagrelidom vyskytnú závraty (častý nežiaduci účinok).
Liek obahuje laktózu.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC v časti 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak máte akékoľvek obavy, porozprávajte sa so svojím lekárom.
Závažné vedľajšie účinky:
Menej časté: srdcové zlyhávanie (prejavy zahŕňajú namáhavé dýchanie, bolesť na hrudníku, opuch nôh v dôsledku n ... viac >

Účinné látky

anagrelid

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36