Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,60 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 - -
07/22 2,60 € (0,0 %) 3,92 € (0,0 %)
06/22 2,60 € (0,0 %) 3,92 € (0,0 %)
05/22 2,60 € 3,92 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0244/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9207B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg tbl flm 28x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahujú dve liečivá, ktoré sa nazývajú amlodipín a valsartan. Obe tieto zložky pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak tým, že zabraňujú zúženiu krvných ciev:
•    Amlodipín patrí do skupiny liečiv nazývaných „blokátory kalciových kanálov“.
•    Valsartan patrí do skupiny liečiv nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ktorých krvný tlak dostatočne nezníži buď samotný amlodipín, alebo samotný valsartan.   

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka lieku  je 1 tableta denne.
Odporúča sa individuálne titrovať dávku zložkami lieku (t.j. amlodipínom a valsartanom) skôr, ako sa prejde na fixnú kombináciu dávok. Ak je to z klinického hľadiska vhodné, možno uvažovať o priamom prechode z monoterapie na fixnú kombináciu dávok.

Nie sú dostupné klinické údaje od pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. Pri stredne ťažkej poruche funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka 80 mg valsartanu. Odporúčané dávkovanie amlodipínu nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. Pri zmene liečby na amlodipín alebo fixnú kombináciu amlodipín/valsartan u vhodných pacientov s hypertenziou, ktorí majú poruchu funkcie pečene, sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu (pozri SPC, časť 4.1).

U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť pri zvyšovaní dávkovania. Pri zmene liečby na amlodipín alebo amlodipín/valsartan u vhodných starších pacientov s hypertenziou (pozri SPC, časť 4.1) sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu.

Spôsob použitia

Tableta sa má užiť 1x denne, každý deň v rovnakom čase. Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody alebo iným nealkoholickým nápojom. Podávanie s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom sa neodporúča.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v druhom a treťom trimestri gravidity. Neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity.
Liek sa neodporúča počas dojčenia, vhodnejšie je používať alternatívne liečby.
Bezpečnosť a účinnosť Amlodipínu/Valsartanu Sandoz u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene(pozri SPC, časť 4.4). Pri podávaní lieku pacientom s poruchou funkcie pečene alebo obštrukciou žlčových ciest je potrebná opatrnosť.
Objemová a/alebo sodíková deplécia sa má upraviť ešte pred podávaním lieku.
Liek môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti užívajúci liek majú pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie:
U niekoľkých pacientov sa vyskytli tieto závažné vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb). Ak s ... viac >

Účinné látky

amlodipín, valsartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36