Amlessa 8 mg/5 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,09 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,09 € (0,0 %) 4,05 € (0,0 %)
06/24 2,09 € (0,0 %) 4,05 € (0,0 %)
05/24 2,09 € (0,0 %) 4,05 € (0,0 %)
04/24 2,09 € 4,05 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amlessa 8 mg/5 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0442/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08733
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlessa 8 mg/5 mg tablety tbl 30x8 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: perindopril a amlodipín. Spoločne spôsobujú rozšírenie a uvoľnenie krvných ciev, čo má za následok zníženie krvného tlaku. Krv môže ľahšie prúdiť v tele a srdce nemusí tak ťažko pracovať.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo blokované). Liek užívajú pacienti, ktorí už užívajú perindopril a amlodipín v samostatných tabletách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajne sa užíva 1 tableta 1x denne.
Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa vykonať individuálnou titráciou jednotlivých zložiek lieku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a starší pacienti
U týchto pacientov je znížená eliminácia perindoprilátu, preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.
Pri poruche funkcie obličiek s klírensom kreatinínu <60 ml/min sa odporúča individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúča sa, aby sa podávanie lieku začalo na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a starostlivé sledovanie.

Liečba je dlhodobá a o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, prednostne ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Liek sa nemá zapíjať grapefruitovým džúsom. Tablety sa užívajú vcelku.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek sa neodporúča počas dojčenia, preto je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť podávanie lieku, pričom treba vziať do úvahy dôležitosť liečby pre matku.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou, najmä pri začatí liečby a pri zmene dávkovacieho režimu.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
Ak príde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, má sa aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného 9 mg/ml. Prechodná hypotenzná odpoveď nie kontraindikáciou pre podávanie ďalších dávok, keď sa tlak krvi po zväčšení objemu zvýši.
Je potrebné, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom. Liek môže v prípade anestézie spôsobiť hypotenziu, najmä ak podávané anestetikum je látka s hypotenzným potenciálom. Liečba sa má vysadiť 1 deň pred chirurgickým zákrokom.  
Aby sa predišlo vzniku dlhodobých, život ohrozujúcich anafylaktoidných reakcii, má sa liek vysadiť minimálne 24 hodín pred začiatkom liečby pacientov, ktorí vyžadujú desenzibilizačnú liečbu jedom blanokrídlovcov (včely a osy).
Liečbu je potrebné prerušiť v prípade, ak má pacient podstúpiť LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z krvi pomocou prístroja).
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava, preto sa odporúča opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte liek užívať a oznámte to svojmu lekárovi:
- náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní,
- o ... viac >

Účinné látky

amlodipín, perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36