Amisulprid Generics 200 mg tablety tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 27,68 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 27,68 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 27,68 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 27,68 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0271/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1118B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amisulprid Generics 200 mg tablety tbl 60x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amisulprid a patrí do skupiny liekov nazývaných „antipsychotiká“, ktoré pomáhajú kontrolovať príznaky psychického ochorenia nazývaného schizofrénia. 

  • Liek sa používa na začiatočnú aj na dlhodobú liečbu schizofrénie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 15 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávky majú byť upravené podľa individuálnej odpovede pacienta. Udržiavacia liečba sa má nastaviť ako najnižšia účinná dávka.

Pozitívne príznaky

Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 400-800 mg. 
V individuálnych prípadoch je možné dávku zvýšiť na 1200 mg/deň.
Na začiatku liečby sa nevyžaduje špecifická titrácia dávky.

Predominantne negatívne symptómy (deficitný syndróm)

Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 50-300 mg/deň.

Pacienti poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30-60 ml/min - ½ zvyčajnej dávky.
Klírens kreatinínu 10-30 ml/min - 1/3 zvyčajnej dávky.

K dispozícii sú údaje z kontrolovaných klinických skúšaní, v trvaní 1 rok. Trvanie liečby má stanoviť ošetrujúci lekár.

Aby sa predišlo symptómom z vysadenia, liečba sa má ukončovať postupne

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku alebo polené, s dostatočným množstvom tekutiny nezávisle od jedla.
Tablety sa môžu podávať 1x denne perorálnou cestou do dávky 300 mg, vyššie dávky sa majú rozdeliť do 2 dávok.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Užívanie lieku sa neodporúča u tehotných žien a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu, pokiaľ prínos nepreváži možné riziká.
Je potrebné sa rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo sa zdržať liečby amisulpridom, zohľadňujúc prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Liek je kontraindikovaný u detí do 15 rokov.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich 15-18 rokov neboli stanovené, preto, až pokým nebude k dispozícii viac údajov, sa amisulprid nemá používať u dospievajúcich vo veku 15 až 18 rokov, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. 
Ak je liečba nevyhnutná, liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (CRCL < 10 ml/min.), amisulprid sa u týchto pacientov nemá použiť
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek môže spôsobovať ospalosť a rozmazané videnie, a preto môže byť znížená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Schopnosť udržať telesnú rovnováhu môže byť znížená, čo môže vyústiť do pádu, preto je potrebná opatrnosť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť), ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
Menej časté (môžu pos ... viac >

Účinné látky

amisulprid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36