Alventa 150 mg cps pld (blis.Al/PVC/PVDC) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,43 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 9,43 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 9,43 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 9,43 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 9,43 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alventa 150 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0075/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38643
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alventa 150 mg cps pld 60x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
CPS PLD - Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku venlafaxín, čo je antidepresívum zo skupiny liekov nazývaných inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRIs). 

Liek sa používa u dospelých na liečbu:

  • depresie,
  • pacientov s nasledovnými úzkostnými (anxióznymi) poruchami:
    • generalizovaná úzkostná porucha,
    • sociálna úzkostná porucha (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám)
    • panická porucha (záchvaty paniky).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 13. 5. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov alebo viac. Liečba má byť pravidelne, individuálne prehodnocovaná.

Epizódy veľkej depresie
Začiatočná dávka: 75 mg 1x denne.
Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 375 mg denne. Zvýšenie dávky sa môže robiť v 2 a viactýždňových intervaloch. Ak je to klinicky opodstatnené, dávky sa môžu zvyšovať častejšie, avšak nie menej ako po 4 dňoch.
Po ústupe choroby sa majú antidepresívne lieky ďalej podávať najmenej 6 mesiacov.

Generalizovaná úzkostná porucha a sociálna anxiózna porucha
Začiatočná dávka: 75 mg 1x denne.
Dávka sa môže zvýšiť až na maximálne 225 mg denne. Zvýšenie dávky sa môže robiť v 2 a viactýždňových intervaloch.

Panická porucha
Odporúčaná dávka: 37,5 mg 1x denne počas 7 dní.
Dávka môže byť zvýšená na 75 mg denne. Ak pacient neodpovedá na liečbu, dávka sa môže zvýšiť na maximálne 225 mg denne.
Zvýšenie dávky má prebiehať v 2 a viactýždňových intervaloch.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Dávka má byť stanovená na individuálnej báze.
Pacienti s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene: celková denná dávka má byť znížená na 50 %.
Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene: odporúča sa opatrnosť a zváženie zníženia dávky o viac ako 50 %.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pacienti, ktorí vyžadujú hemodialýzu a pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (miera glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min): dávka sa má znížiť o 50 %.
Môže byť potrebná individuálna úprava dávky. 

Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov. Čas potrebný na postupné znížovanie dávky môže závisieť od dávky, dĺžky liečby a individuálnych potrieb pacienta.

Dĺžku liečby určuje lekár. 

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú spolu s jedlom, každý deň približne v rovnaký čas (ráno alebo večer). Kapsuly sa užívajú vcelku, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nesmú sa deliť, drviť, hrýzť ani rozpúšťať. Nemajú sa užívať s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného. 

Upozornenie

Liek sa môže podať tehotným ženám len v prípade, ak očakávaný prínos prevýši akékoľvek možné riziko.
Pri rozhodovaní, či pokračovať/prerušiť dojčenie, alebo či pokračovať/prerušiť liečbu, je nutné zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Účinnosť lieku pre liečbu detí a dospievajúcich s epizódou veľkej depresie nebola preukázaná, pri iných indikáciách sa bezpečnosť a účinnosť nestanovila.
Pri liečbe starších pacientov je potrebná opatrnosť.
Liek sa má u pacientov s glomerulárnou filtráciou 30 - 70 ml/min podávať s opatrnosťou. 
Liek sa má u pacientov, u ktorých by zvýšený krvný tlak či zvýšená srdcová frekvencia mohla zhoršiť základné ochorenie, používať s opatrnosťou.
Liek sa má u pacientov, ktorí v nedávnej dobe prekonali infarkt myokardu alebo majú nestabilné srdcové ochorenie, používať s opatrnosťou.
Liek sa má u pacientov s predispozíciou krvácania, u pacientov užívajúcich antikoagulanciá a inhibítory krvných doštičiek, podávať s opatrnosťou.
Liek sa má u pacientov s agresiou v anamnéze podávať s opatrnosťou.
Liek sa má u pacientov s anamnézou kŕčov zavádzať opatrne. Liečba sa má prerušiť u každého pacienta, u ktorého sa vyskytne epileptický záchvat.
Liek sa nemá užívať počas liečby ireverzibilnými IMAO a najmenej 14 dní po jej ukončení. Liečba venlafaxínom musí byť najmenej na 7 dní prerušená, kým sa začne liečba ireverzibilnými IMAO.
Hneď ako sa objavia príznaky samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. 
Súbežné užívanie venlafaxínu s prekurzormi sérotonínu (ako sú doplnky s obsahom tryptofánu) sa neodporúča.
Liek môže predĺžiť QT interval a spôsobiť arytmie. 
U pacientov s diabetom môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík.
Liek môže ovplyvniť výsledky skríningového vyšetrenia moču na fencyklidín (PCP) a amfetamín.
Liek môže spôsobiť sucho v  ústach a viesť k zvýšenej tvorbe zubného kazu, preto je potrebné dbať na zubnú hygienu.
Liek môže spôsobiť erektilnú dysfunkciu a poruchy ejakulácie (časté, ≥ 1/100 až < 1/10).
Liek ovplyvňuje pozornosť, preto je schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje znížená.
Liek môže menej často (≥ 1/1 000 až < 1/100) spôsobiť fotosenzitívnu reakcia.
Liek sa nemá súbežne užívať s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, neužívajte viac Alventu. Ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovostnú ambulanciu v najbližšej nemocnici:
Menej časté (môžu postih ... viac >

Účinné látky

venlafaxín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60