ALUTARD SQ 555 Mačka domáca (Felis domesticus) sus inj 1x5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 157,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 23,61 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 133,82 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 23,61 € (0,0 %) 133,82 € (0,0 %)
06/24 23,61 € (0,0 %) 133,82 € (0,0 %)
05/24 23,61 € (0,0 %) 133,82 € (0,0 %)
04/24 23,61 € 133,82 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ALUTARD SQ 555
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0526/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69204
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alutard SQ sus inj 1x5 ml (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje alergénové extrakty zo srsti a chlpov mačky (ALK 555) a psa (ALK 553), adsorbované na hydroxid hlinitý.

Používa sa u dospelých a detí starších ako 5 rokov na liečbu špecifických alergických ochorení (napr. senná nádcha alebo astma), zapríčinených príslušnými alergénmi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 12. 11. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Biologická aktivita lieku je daná koncentráciou alergénov.
Vyjadruje sa v SQ jednotkách (standard quality) na ml suspenzie (SQ-U/ml).
Každý štandardizovaný alergén je dostupný v 4 koncentráciách.
Liekovky sa pri úvodnej liečbe rozlišujú uzávermi rozličných farieb a číslami.

Dávkovanie sa musí stanoviť individuálne.

Úvodná fáza - fáza zvyšovania dávky
Podáva sa 1 injekcia týždenne po dobu 6 -15 týždňov.
Liečba sa zaháji podľa schémy pripravenej lekárom a každá dávka sa prispôsobí individuálne.
Cieľom je postupne zvyšovať dávku až k dosiahnutiu najvyššej tolerovanej dávky alebo udržiavacej dávky 100 000 SQ-U/ml.
Dávkovacie schémy v úvodnej fáze sú uvedené v Tabuľkách 2 a 3 v SPC, časť 4.2.

Udržiavacia fáza 
Najvyššia odporúčaná udržiavacia dávka je 100 000 SQ-U.
Udržiavacia dávka môže byť upravená v závislosti od citlivosti na alergén.
Po dosiahnutí udržiavacej dávky sa časový interval medzi injekciami postupne predĺži z 1 týždňa na 2 týždne a potom na 4 až 6 týždňov. Potom liečba injekciami pokračuje najmenej 3 roky každých 6 ± 2 týždňov.
Ak sa počas prvých 2 rokov liečby v peľovej sezóne nedosiahne žiadny efekt, v liečbe sa nemá pokračovať.
Ak sa u pacienta prejavia príznaky závažnej alergickej reakcie počas udržiavacej fázy, dávka sa musí upraviť.

Ďalšie doplňujúce informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku sú uvedené v zdrojovom dokumente.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Injekčná suspenzia sa aplikuje subkutánne (podkožne). Intravenóznemu podaniu sa treba vyvarovať.
Podáva sa vždy pod dohľadom lekára a po každej injekcii musí pacient zostať pod lekárskym dohľadom najmenej 30 minút.
Miesto podania injekcie je buď laterálne v distálnej tretine ramena, alebo dorzálne v strednej tretine predlaktia.
Odporúča sa striedať aplikáciu injekcie medzi pravou a ľavou rukou.
Pred použitím je potrebné 10-20x mierne obrátiť fľaštičku, aby vznikla homogénna suspenzia.

Ak je podaná liečba s viacerými alergénmi v rovnakom čase, injekcie sa podávajú na rôzne miesta v 30 minútových intervaloch, aby sa mohli vyhodnotiť prípadné celkové reakcie.

Pokyny pre zaobchádzanie pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liečba sa má uskutočniť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti so špecifickou imunoterapiou.
Liečba môže prebiehať len v zdravotníckych zariadeniach, kde sú ihneď dostupné resuscitačné prístroje a lieky vrátane adrenalínovej injekcie a vyškolený personál.
Liečba sa nemá zahajovať počas tehotenstva.
Ak sa zistí tehotenstvo počas liečby, liečba môže pokračovať po starostlivom zhodnotení celkového stavu pacienta (vrátane funkcie pľúc) a reakcií na predchádzajúcu injekciu.
U pacientov s astmou sa odporúča starostlivá kontrola počas tehotenstva.
Nie sú dostupné klinické údaje o používaní lieku počas dojčenia. Nepredpokladajú sa žiadne účinky na dojčené deti.
Liek sa neodporúča podávať na liečbu alergie u detí mladších ako 5 rokov.
V deň podania injekcie sa pacient musí vyvarovať fyzickej námahe, horúcemu kúpeľu a alkoholu.
Pred každým podaním injekcie musí byť vyhodnotený stav astmy.
Začiatok liečby sa má odložiť u pacientov s akútnou infekciou respiračného traktu do vyliečenia infekcie.
Iné vakcíny sa majú podať aspoň 1 týždeň pred podaním lieku.
Vyhýbať sa nadmernému užívaniu liekov obsahujúcich hliník (napr. antacída).
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi.
Uchovávať v chladničke (2-8 °C). Nesmie zmrznúť. 
Čas použiteľnosti od 1.otvorenia: 6 mesiacov.
V priebehu skladovania sa môže objaviť precipitát a číra tekutina, čo nepredstavuje znak poškodenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tieto vedľajšie účinky môžu byť odpoveďou na alergén, ktorý vám bol podaný na liečbu vašej alergie. V mieste podania injekcie sa môžu prejaviť reakcie ako svrbenie, začervenanie a opuch.
Tieto ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Felis domesticus (mačka domáca)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36