Aloxi 250 mikrogramov injekčný roztok sol inj 250 µg (liek.inj.skl.) 1x5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 38,50 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 11,44 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 27,06 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 11,44 € (0,0 %) 27,06 € (0,0 %)
06/21 11,44 € (0,0 %) 27,06 € (0,0 %)
05/21 11,44 € (0,0 %) 27,06 € (0,0 %)
04/21 11,44 € 27,06 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK, HEM
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aloxi 250 mikrogramov injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/306/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90114
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aloxi 250 mikrogramov injekčný roztok sol inj 1x5 ml/250 µg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo palonosetrón. Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku viac ako jeden mesiac ako pomoc proti nevoľnosti (nauzee) alebo vracaniu pri liečbe nádorových ochorení, ktorá sa nazýva chemoterapia.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Podáva sa jednorazová dávka 250 µg intravenózne ako bolus približne 30 minút pred začiatkom chemoterapie. Dávka sa musí podať v priebehu 30 sekúnd.
Účinok uvedeného lieku v prevencii nauzey a vracania indukovaných vysoko emetogénnou chemoterapiou môže byť zvýšený podaním kortikosteroidov pred začiatkom chemoterapie.

Deti a dospievajúci vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov:
Podáva sa 20 µg/kg telesnej hmotnosti (maximálna celková dávka nemá prekročiť 1500 µg) v jednorazovej 15-minútovej intravenóznej infúzii začínajúcej približne 30 minút pred začiatkom chemoterapie.

Spôsob použitia

Liek sa má používať len pred podaním chemoterapie. Injekčný roztok je určený na intravenózne (i.v.) podanie.

Upozornenie

Liek má podávať len zdravotnícky pracovník pod príslušným odborným dohľadom.
Počas tehotenstva sa liek nesmie používať, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.
Dojčenie sa musí počas liečby prerušiť.
U detí vo veku menej ako 1 mesiac bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Liek sa nemá používať na prevenciu alebo liečbu nauzey a vracania v nasledujúcich dňoch po chemoterapii, ak nesúvisí s podávaním inej chemoterapie.
Keďže palonosetrón môže predlžovať dobu prechodu hrubým črevom, pacienti so zápchou alebo príznakmi subakútnej črevnej obštrukcie musia byť po jeho podaní sledovaní.
Keďže liek môže vyvolať závraty, ospalosť alebo únavu, pacient musí byť na tieto účinky upozornený, ak vedie vozidlo alebo obsluhuje stroje.
Uvedený liek sa nesmie miešať s inými liekmi.
Po otvorení injekčnej liekovky sa má injekčný roztok ihneď spotrebovať a nepoužitý roztok zlikvidovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri používaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Závažné vedľajšie účinky
Ak si všimnete nasledujúce závažné vedľajšie účinky, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:
alergi ... viac >

Účinné látky

palonosetrón

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60