Allnature PERKARBONÁT SODNÝ 1x1000 g

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Allnature PERKARBONÁT SODNÝ
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
PLV - Prášok
Cena: od 3,99 €

Popis a určenie

Perkarbonát sodný slúži predovšetkým ako bielidlo pri praní a čistení. Je ekologický a vhodný pre alergikov. Odporúča sa prať pri teplote 60 °C. Perkarbonát je výborný aj na čistenie odtokov, toaliet, umývadiel atď..

Zloženie:
Uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogenperoxidom (2:3.) (Na2CO3; 1,5 H2O2 ).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pranie: 1 - 2 lyžice sa pridajú do zásobníka s pracím prostriedkom.

Znečistená bielizeň: 1 - 2 lyžice sa zalejú teplou vodou a bielizeň sa nechá namočená niekoľko hodín/cez noc.

Upratovanie: 1 - 2 lyžice sa zalejú horúcou vodou a nechá sa chvíľu pôsobiť. Potom sa opláchne/umyje povrch.

Upozornenie: Skladujte v suchu, pri izbovej teplote.
NEBEZPEČENSTVO: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte národné toxikologické informačné centrum/lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte toxikologické informačné centrum/lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s predpismi.

Informácia od dodávateľa *

Ekologické bielidlo, ktoré nájde uplatnenie v každej domácnosti. Je biologicky odbúrateľné a vďaka svojej bezpečnosti vhodné pre alergikov. Je ekologické a plne biologicky odbúrateľné, počas prania sa rozkladá na peroxid sodíka a vodíka, ktorý spôsobuje bielenie. Perkarbonát je vhodný aj na čistenie odtokov, toaliet, umývadiel atď. Pri praní do 60 °C je potrebné pridať aktivátor perkarbonátu TAED.

Použitie:
Perkarbonát sodný sa používa najmä ako bielidlo pri praní a čistení. Je šetrný k životnému prostrediu a vhodný pre alergikov. Odporúčame prať pri 60 °C. Perkarbonát je výborný aj na čistenie odtokov, toaliet, umývadiel a pod.

Pridajte 1-2 polievkové lyžice do nádržky na prací prostriedok.
Znečistená bielizeň: 1-2 polievkové lyžice zalejte teplou vodou a nechajte niekoľko hodín/noc namočené.
ČISTENIE: 1-2 polievkové lyžice nalejte na bielizeň horúcou vodou a nechajte niekoľko minút pôsobiť. Potom povrch opláchnite/vyperte.

Varovanie:
NEBEZPEČENSTVO: Môže zosilniť požiar; oxidačné činidlo. Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu odevov a iných horľavých materiálov. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít. PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, zavolajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. V PRÍPADE POŠKODENIA OČÍ: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte toxikologické informačné centrum/lekárnika. Odstráňte obsah/obal v súlade s predpismi.

Zloženie:
Uhličitan disodný, zmes s peroxidom vodíka (2:3) (Na2CO3; 1,5 H2O2). CAS: 15630-89-4

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.