AKIS Plus 50 mg/ml sol iru (striek.inj.skl.napl+3x ihla sivá+3x ihla zelená) 3x1 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AKIS Plus 50 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0332/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5709C
Názov produktu podľa ŠÚKL
AKIS Plus 50 mg/ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sol iru 3x50 mg/1 ml (striek.inj.skl.napl+3x ihla sivá+3x ihla zelená)
Aplikačná forma
SOL IRU - Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodnú soľ diklofenaku. Patrí k liekom nazývaným nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). K ďalším liekom NSAID patrí aspirín a ibuprofen. Tieto lieky zmierňujú bolesť a zápal.

Liek podaný ako vnútrosvalová alebo podkožná injekcia sa používa na liečbu viacerých bolestivých stavov vrátane:

  • vzplanutia bolesti kĺbov alebo chrbta
  • atakov dny
  • bolesti spôsobenej obličkovými kameňmi
  • bolesti spôsobenej zraneniami, zlomeninami alebo úrazom
  • tiež sa používa na prevenciu alebo liečbu pooperačných bolestí.

Liek podaný ako intravenózna (do žily) injekcia sa používa v zdravotníckych zariadeniach na prevenciu alebo liečbu pooperačných bolestí.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajná začiatočná dávka je 25-75 mg v závislosti od závažnosti bolesti. Výnimočne a v závažných prípadoch sa môže po 6 hodinách podať 2. dávka 75 mg.
Maximálna denná dávka 150 mg nesmie byť počas 24 hodín prekročená. Ak je to nutné, môže sa použiť 1 injekcia lieku s inými liekovými formami diklofenaku až do maximálnej dennej dávky 150 mg.

Starší pacienti
Odporúča sa opatrnosť pri podávaní a najnižšia možná účinná dávka počas čo najkratšej možnej doby.

Dĺžku liečby určuje lekár.
Liek je určený iba pre krátkodobú liečbu a nemá sa podávať dlhšie ako 2 dni (pozri SPC, časť 4.2).

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa môže podávať intramuskulárne (injekcia do svalu), subkutánne (injekcia do podkožia) alebo ako intravenózna bolusová injekcia (injekcia do žily). Nesmie sa podávať ako intravenózna (i.v.) infúzia.
Na prípravu jednej dávky nemá sa použiť viac cako 1 liekovka (je potrebné zvoliť liekovku s presnou silou lieku). Ak sú potrebné 2 injekcie za deň, odporúča sa pri následných injekciách zmeniť miesto podania.

Intramuskulárne podanie
Musí sa podať pomalá hlboká intragluteálna injekcia do horného vonkajšieho kvadrantu sedacieho svalu. Pri 2 injekcách za deň sa odporúča podať 2. injekciu do do inej časti glutea.

Subkutánne podanie
Injekcia sa musí podať do podkožného tkaniva, prednostne do hornej časti sedacieho svalu alebo do hornej časti stehna. Ihla sa musí plne zaviesť do hrúbky kožnej riasy, ktorá sa vytvorí medzi palcom a ukazovákom, a táto riasa sa počas podania pridržuje medzi prstami. Je potrebné dbať na to, aby sa nevniklo do cievy. Podáva sa pomaly a stálou rýchlosťou.

Intravenózne podanie
Odporúčané sú 2 alternatívne režimy:
Na liečbu stredne silnej až silnej pooperačnej bolesti sa má podať intravenózna injekcia. V prípade potreby sa podanie môže opakovať po 4-6 hodinách.
Na prevenciu pooperačnej bolesti sa po chirurgickom zákroku sa podáva nasycovacia dávka ako 5 až 60 sekundový intravenózny bolus, nasledovaná ďalšou injekciou až do maximálnej dennej dávky. V prípade potreby sa podanie môže opakovať po 4-6 hodinách.

Upozornenie

Liek môže podávať iba zdravotnícky pracovník.
Liek sa neodporúča ženám, ktoré sa snažia otehotnieť.
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Nemá sa podávať počas 1. a 2. trimestra, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Nesmie sa podávať počas dojčenia, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich účinkov u dieťaťa.
Použitie u detí a dospievajúcich sa neodporúča. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 0–18 rokov sa nestanovila.
Pri intravenóznom podaní je liek kontraindikovaný u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek (sérový kreatinín >160 µmol/l).
Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (definovanou ako klírens kreatinínu pod 30 ml/min) sa nemajú liečiť týmto liekom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo so zlyhávaním srdca.
Odporúča sa opatrnosť u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene ako aj pacientom s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym zlyhávaním srdca v anamnéze.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.
Pacienti, u ktorých sa počas liečby vyskytnú poruchy videnia, závrat, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, nemajú viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj AKIS Plus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte používať AKIS Plus a ihneď informujte svojho lekára, ak spozorujete:
Mierne kŕče a bolesť brucha, ktoré sa začínajú krátko po začatí liečby AKI ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24