AKIS Plus 50 mg/ml sol iru (striek.inj.skl.napl+3x ihla sivá+3x ihla zelená) 3x1 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AKIS Plus 50 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0332/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5709C
Názov produktu podľa ŠÚKL
AKIS Plus 50 mg/ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sol iru 3x50 mg/1 ml (striek.inj.skl.napl+3x ihla sivá+3x ihla zelená)
Aplikačná forma
SOL IRU - Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodnú soľ diklofenaku. Patrí k liekom nazývaným nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). K ďalším liekom NSAID patrí aspirín a ibuprofen. Tieto lieky zmierňujú bolesť a zápal.

Liek podaný ako vnútrosvalová alebo podkožná injekcia sa používa na liečbu viacerých bolestivých stavov vrátane:

  • vzplanutia bolesti kĺbov alebo chrbta
  • atakov dny
  • bolesti spôsobenej obličkovými kameňmi
  • bolesti spôsobenej zraneniami, zlomeninami alebo úrazom
  • tiež sa používa na prevenciu alebo liečbu pooperačných bolestí.

Liek podaný ako intravenózna (do žily) injekcia sa používa v zdravotníckych zariadeniach na prevenciu alebo liečbu pooperačných bolestí.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajná začiatočná dávka je 25 - 75 mg v závislosti od závažnosti bolesti. Po 6 hodinách je možné podať druhú injekciu.
Maximálna denná dávka 150 mg nesmie byť počas 24 hodín prekročená. Ak je to nutné, môže sa použiť 1 injekcia s inými liekovými formami diklofenaku až do maximálnej dennej dávky 150 mg.
Trvanie liečby: iba pre krátkodobú liečbu a nemá sa podávať dlhšie ako 2 dni.

Starší pacienti
Odporúča sa najnižšia účinná dávka počas čo najkratšej možnej doby.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa môže podávať intramuskulárne (injekcia do svalu, obvykle do sedacieho svalu), subkutánne (injekcia do podkožia, obvykle do sedacieho svalu alebo stehna) alebo ako intravenózna bolusová injekcia (injekcia do žily, obvykle do ruky). Ak sú potrebné 2 injekcie za deň, odporúča sa pri následných injekciách zmeniť miesto aplikácie injekcií.

Upozornenie

Liek môže podávať iba zdravotnícky pracovník.
Liek sa nesmie podávať ako intravenózna (i.v.) infúzia.
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Diklofenak sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Ženy, ktoré sa snažia otehotnieť by sa mali vyhnúť užívaniu tohto lieku.
Liek sa nesmie podávať počas dojčenia, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich účinkov u dieťaťa.
Použitie u detí a dospievajúcich sa neodporúča. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 0–18 rokov sa nestanovila.
U starších pacientov sa odporúča opatrnosť - sú vystavení zvýšenému riziku závažných nežiaducich reakcií (napr. gastrointestinálne krvácanie).
Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (definovanou ako klírens kreatinínu pod 30 ml/min) sa nemajú liečiť týmto liekom.
Liek  je kontraindikovaný pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene alebo so zlyhávaním srdca. Odporúča sa opatrnosť u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene ako aj pacientom s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym zlyhávaním srdca v anamnéze.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.
Pacienti, u ktorých sa počas liečby diklofenakom vyskytnú poruchy videnia, závrat, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, nemajú viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek sa musí použiť okamžite po otvorení a nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj AKIS Plus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte používať AKIS Plus a ihneď informujte svojho lekára, ak spozorujete:
Mierne kŕče a bolesť brucha, ktoré sa začínajú krátko po začatí liečby AKI ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24