Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,17 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 1,17 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
06/24 1,17 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
05/24 1,17 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
04/24 1,17 € 0,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Agen 10
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0146/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13558
Názov produktu podľa ŠÚKL
Agen 10 tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikových kanálov.

Používa sa na liečbu:

  • vysokého tlaku krvi (hypertenzie),
  • určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajná úvodná dávka na liečbu hypertenzie aj angíny pektoris je 5 mg 1x denne, ktorú je možné zvýšiť až na maximálnu dávku 10 mg v závislosti od individuálnej odpovede pacienta na liečbu.
Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky amlodipínu.

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 do 17 rokov
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg 1x denne, ktorá sa zvýši na 5 mg denne, ak sa nedosiahne cieľová hodnota tlaku krvi po 4 týždňoch.
Dávky vyššie ako 5 mg neboli u pediatrických pacientov študované.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pri miernej až stredne závažnej poruchou funkcie pečene sa má zvolenie dávky vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu. Pri závažnej poruche funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nemá prerušiť náhle.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň približne v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Tablety nezapíjať grapefruitovou šťavou.
Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Použitie lieku počas tehotenstva sa odporúča iba vtedy, ak nie je dostupná bezpečnejšia alternatíva a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.
Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v liečbe/prerušiť liečbu, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.
Liek nebol študovaný u detí mladších ako 6 rokov.
U starších pacientov sa má zvýšenie dávky vykonávať s opatrnosťou.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky (bolesť hlavy, únava, závraty, nauzea), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť pri vedení motorových vozidiel alebo obsluhe strojov. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitovej šťavy a grapefruitu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku.
- Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36