AFLUDITEN 25 mg/ml sol inj 25 mg (amp.skl.hnedá) 5x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 0,00 € (0,0 %) 15,96 € (0,0 %)
09/22 0,00 € (0,0 %) 15,96 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 15,96 € (0,0 %)
07/22 0,00 € 15,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AFLUDITEN 25 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0012/76-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03514
Názov produktu podľa ŠÚKL
AFLUDITEN 25 mg/ml sol inj 5x1 ml/25 mg (amp.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je depotnou formou neuroleptika fenotiazínového typu. Flufenazín pôsobí na všetkých úrovniach centrálneho nervového systému a na mnohé orgánové systémy. 

Liek sa používa na udržiavaciu liečbu psychotických porúch u dospelých, mladistvých a detí od 12 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 25 mg flufenazín dekanoátu.

Dospelí, mladiství:
Optimálna dávka a frekvencia podávania sa musí stanoviť podľa individuálnej terapeutickej odozvy pacienta.
Odporúča sa začínať dávkou 12,5-25 mg (0,5-1 ml). 
1 injekcia postačí na udržiavaciu liečbu v trvaní 4 týždňov, u niektorých pacientov až 6 týždňov.
Dávka nemá prekročiť 100 mg.
Ak sa ukáže, že pacient potrebuje dávku vyššiu ako 50 mg, majú sa nasledujúce dávky postupne opatrne zvyšovať o 12,5 mg.

Deti od 12 rokov:
Podáva sa 1/2 dávky pre dospelých.
Začína sa dávkou 6,25 mg (0,25 ml), túto možno postupne zvyšovať podľa terapeutickej odpovede pacienta.
Pacientom vyššieho veku väčšinou stačí 1/4 až 1/3 dávky pre dospelých a mladistvých.

Prechod z perorálnej formy:
Predchádzajúca udržiavacia dávka perorálnych neuroleptík sa zníži a 1x sa podá hlboko do svalu polovica obsahu ampulky (12,5 mg).
Rovnaká dávka sa opakuje po 14 dňoch a súčasne sa postupne znižuje perorálna medikácia.
Nakoniec sa prejde na pravidelnú udržiavaciu dávku 25 mg 1x za 4 týždne.
Len zriedka je potrebné podávať túto dávku v 3-týždňových intervaloch.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intramuskulárne alebo subkutánne suchou striekačkou a ihlou. Použitie vlhkej striekačky alebo ihly môže spôsobiť zákal roztoku.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov.
Podávanie pacientom s poškodenou funkciou obličiek a/alebo pečene vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.

U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
S výnimkou mimoriadnych okolností, sa tento liek nesmie podávať pacientom s Parkinsonovou chorobou.

Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
Nepiť alkohol.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje benzylalkohol a sezamový olej, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Centrálny nervový systém - najčastejšie sa vyskytujú extrapyramídové poruchy (pseudoparkinsonizmus – nepravý parkinsonizmus, dystónia – porucha hybnosti, dyskinéza – porucha normálnych pohybov, akata ... viac >

Účinné látky

flufenazín dekanoát

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24