Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1 974,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 769,61 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1 204,56 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 769,61 € (0,0 %) 1 204,56 € (0,0 %)
06/22 769,61 € (0,0 %) 1 204,56 € (0,0 %)
05/22 769,61 € (0,0 %) 1 204,56 € (0,0 %)
04/22 769,61 € 1 204,56 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Afinitor 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/538/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
79398
Názov produktu podľa ŠÚKL
Afinitor 10 mg tablety tbl 30x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek znižuje zásobovanie nádoru krvou a spomaľuje rast a šírenie rakovinových buniek. Používa sa na liečbu:

  • pokročilého karcinómu prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov u postmenopauzálnych žien, u ktorých iné druhy liečby už na chorobu neúčinkujú. Podáva sa spolu s liekom nazvaným exemestán, ktorý sa používa na hormonálnu protinádorovú liečbu.
  • pokročilých nádorov označovaných ako neuroendokrinné nádory, ktoré majú pôvod v podžalúdkovej žľaze (pankrease).
  • pokročilej rakoviny obličiek, keď iné druhy liečby nepomohli zastaviť ochorenie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 10 mg 1x denne. Liečba má pokračovať tak dlho, kým sa pozoruje klinický prínos alebo kým sa nevyskytnú neprijateľné toxické účinky. V prípade závažných a/alebo netolerovateľných suspektných nežiaducich reakcií je dávku možné znížiť alebo liek možno dočasne vysadiť (napr. na jeden týždeň), po čom sa znova začne dávkou 5 mg denne. Ak je potrebné dávkovanie znížiť, odporúčaná dávka je 5 mg denne.
Odporúčania pre úpravu dávky sú uvedené v SPC, časť 4.2.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Mierne poškodenie funkcie pečene (trieda A podľa Childa-Pugha): odporúčaná dávka je 7,5 mg denne.
Stredne ťažké poškodenie funkcie pečene (trieda B podľa Childa-Pugha): odporúčaná dávka je 5 mg denne.
Ťažké poškodenie funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha): liek sa odporúča len vtedy, ak želaný prínos preváži riziko. V takom prípade sa nesmie prekročiť dávka 2,5 mg denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa nemajú hrýzť ani drviť. Počas liečby nekonzumovať grepy a grepovú šťavu.
Po vynechaní dávky sa nemá užiť dávka navyše, ale užije sa zvyčajná najbližšia dávka.

Upozornenie

Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s podávaním protinádorovej liečby.
Počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku sa liek neodporúča (ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas užívania lieku a až do 8 týždňov po ukončení liečby.).
Ženy užívajúce tento liek nemajú dojčiť.
Liek môže zhoršiť mužskú a ženskú fertilitu.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Ak sa počas liečby vyskytne únava, je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.
Ak sa liek podáva spolu s inými liekmi, ktoré môžu indukovať hyperglykémiu, odporúča sa častejší monitoring.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytnú ktorékoľvek z nasledujúcich prejavov alergickej reakcie, PRESTAŇTE užívať Afinitor a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
· ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním
· opuch tváre, p ... viac >

Účinné látky

everolimus

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36