Advate 500 IU plv iol 1x500 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+ pom.na rekonšt.), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 343,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 28,72 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 315,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 26,04 € (-9,3 %) 317,95 € (+0,9 %)
09/20 28,72 € (0,0 %) 315,27 € (0,0 %)
08/20 28,72 € (0,0 %) 315,27 € (0,0 %)
07/20 28,72 € 315,27 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/271/008
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
32331
Názov produktu podľa ŠÚKL
ADVATE 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x500 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+ pom.na rekonšt.)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alfaoktokog, ľudský koagulačný faktor VIII, vyrobený technológiou rekombinantnej DNA. Faktor VIII je potrebný pri tvorbe krvných zrazenín a zastavení krvácania. U pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) chýba alebo nefunguje správne.

Liek sa používa na liečbu alebo prevenciu krvácania u pacientov všetkých vekových skupín s hemofíliou A (vrodená porucha krvácania spôsobená nedostatkom faktora VIII).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka a dĺžka substitučnej terapie závisí od závažnosti nedostatku faktora VIII, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.
Počet jednotiek faktora VIII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU). Jedna medzinárodná jednotka aktivity faktora VIII zodpovedá množstvu faktora VIII v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Liečba podľa potreby u detí a dospelých:
Potrebná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca:
Požadované jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5.
Návod na dávkovanie pri krvácaní alebo pri chirurgických zákrokoch je uvedený v SPC.
Dávka a frekvencia podávania sa majú v jednotlivých prípadoch prispôsobiť klinickej odpovedi.

Profylaxia:
Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sú zvyčajné dávky 20-40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 2 do 3 dní.
U pacientov mladších ako 6 rokov sa na profylaktickú terapiu odporúča dávkovanie 20-50 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti 3-4x do týždňa.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intravenózne (i.v.). V prípade, že liek nepodáva zdravotnícky pracovník, je nutné jeho náležité zaškolenie. Rýchlosť podávania sa má ustáliť podľa toho, ako to pacientovi najviac vyhovuje a smie dosiahnuť maximálne 10 ml/min. Na rekonštitúciu sa má použiť len pribalená sterilizovaná voda na injekciu a pomôcka na rekonštitúciu. Po rekonštitúcii je roztok číry, bezfarebný a bez cudzorodých častíc. Na podávanie je potrebné použiť injekčnú striekačku s konektorom luer-lock.
Viac informácií o spôsobe použitia v SPC.

Upozornenie

Liečba sa má začať pod dohľadom lekára skúseného v liečbe hemofílie a so zabezpečenou okamžitou resuscitáciou v prípade anafylaxie.
U tehotných a dojčiacich žien má byť liek používaný iba v nevyhnutných prípadoch.
Ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, odporúča sa používanie lieku okamžite prerušiť a kontaktovať lekára.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi alebo rozpúšťadlami.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke). V rámci času použiteľnosti sa liek môže uchovávať pri izbovej teplote (až do 25 °C) počas jedného obdobia nepresahujúceho 6 mesiacov. Liek sa nesmie vrátiť späť do chladničky. Po rekonštitúcii sa má liek z mikrobiologického hľadiska použiť okamžite, avšak chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola pri teplote 25 °C preukázaná na 3 hodiny.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

alfaoktokog (ľudský koagulačný faktor VIII produkovaný rekombinantnou DNA technológiou)

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24