Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj (amp.skl.jantárová) 10x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,13 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/20 0,00 € (-100,0 %) 9,27 € (-0,1 %)
10/20 0,13 € (0,0 %) 9,28 € (0,0 %)
09/20 0,13 € (0,0 %) 9,28 € (0,0 %)
08/20 0,13 € 9,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0300/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5363C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x1 ml (amp.skl.jantárová)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Adrenalín patrí do skupiny liekov nazývaných adrenergné a dopaminergné látky. Používa sa v život ohrozujúcich prípadoch, ako sú závažné alergické reakcie alebo zastavenie činnosti srdca.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Akútna anafylaxia

Intramuskulárne podanie
Odporúčaná dávka adrenalínu je 0,01 mg/kilogram telesnej hmotnosti (10 mikrogramov/kg). 
Dospelí: odporúčaná dávka je 0,5 mg (500 mikrogramov).
Deti: ak nie je známa hmotnosť, je možné využiť tabuľku z SPC, časť 4.2 s odporúčanými dávkami podľa veku

Intravenózne podanie
dávka sa musí titrovať za použitia 50 mikrogramových bolusov na základe klinickej odpovede pacienta. Táto dávka sa môže podať len pri použití roztoku 0,1 mg/ml (t.j. 1:10 ml riedenie obsahu ampulky). Ak je potrebné opakované podanie adrenalínu, odporúča sa i.v. infúzia adrenalínu s rýchlosťou titrovanou na základe klinickej odpovede a za kontinuálneho monitoringu hemodynamiky.

Kardiopulmonálna resucitácia

Dospelí:
1 mg adrenalínu intravenózne alebo intraoseálne opakovane každých 3‑5 minút až do návratu spontánnej cirkulácie. Pri podaní z periférie musí nasledovať bolus najmenej 20 ml tekutiny a vyvýšenie končatiny na 10–20 sekúnd na uľahčenie dodania lieku do centrálnej cirkulácie.

Pediatrická populácia:
odporúčaná intravenózna alebo intraoseálna dávka adrenalínu u detí je 10 mikrogramov/kg. V závislosti od hmotnosti môžu takéto dávky vyžadovať podanie vo forme roztoku 0,1 mg/ml (t.j. zriedenie obsahu ampulky 1:10 ml). Ďalšie dávky adrenalínu sa môžu podať každých 3 – 5 minút. Maximálna jednotlivá dávka je 1 mg.

Spôsob použitia

Intramuskulárne
Najlepším miestom na i.m. podanie je anterolaterálny prístup do strednej tretiny stehna. Je potrebné vyhnúť sa intramuskulárnemu podaniu lieku do sedacieho svalu kvôli riziku vzniku tkanivovej nekrózy.

Intravenózne
Pred intravenóznym podaním musí byť injekčný roztok zriedený na 0,1 mg/ml roztok (zriedenie obsahu ampulky v pomere 1:10) za použitia 0,9 % roztoku chloridu sodného.

Upozornenie

Adrenalín sa má podať intravenózne len osobami, ktoré majú skúsenosti s používaním a titráciou vazopresorov v ich bežnej klinickej praxi.
Liek by sa nemal podávať počas tehotenstva, ak to nie je úplne nevyhnutné. Adrenalín sa nesmie používať počas druhej pôrodnej fázy.
Adrenalín sa vylučuje do materského mlieka. Matky, ktoré dostali injekciu lieku, by sa mali vyhnúť dojčeniu.
Injekčný roztok obsahuje konzervačnú látku disiričitan sodný.
​Nevyberať ampulku zo škatuľky, kým nie je pripravená na použitie.
Injekčný roztok sa nesmie miešať s inými liekmi s výnimkou 0,9 % roztoku chloridu sodného.
Liek by sa mal po nariedení použiť okamžite.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

adrenalín

Indikačná skupina

78 - Sympatomimetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 18