Adenocor sol inj 6 mg (liek.inj.skl.) 6x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Adenocor
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0823/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
18423
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adenocor sol inj 6x2 ml/6 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Injekčný roztok obsahuje adenozín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antiarytmiká. Používa sa:

  • u dospelých:
    • na diagnostiku. Pomáha lekárom zistiť typ arytmie (nepravidelný rytmus srdca).
    • na vrátenie srdcového rytmu späť do normálu v prípade výskytu arytmie nazývanej „paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia“ alebo „Wolfov-Parkinsonov-Whiteov syndróm“.
  • u detí: 
    • na vrátenie srdcového rytmu späť do normálu v prípade výskytu arytmie nazývanej „paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia“ (PSVT).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 6 mg adenozínu.

Pri podávaní adenozínu musí byť v prípade potreby k dispozícii na okamžité použitie kardiorespiračné resuscitačné vybavenie.
Adenozín je určený na použitie s priebežným sledovaním a zaznamenávaním EKG v priebehu aplikácie.
V prípadoch výskytu AV bloku vyššieho stupňa sa po podaní určitej dávky nemá podať ďalšia vyššia dávka.

Dávkovanie
Dospelí
Počiatočná dávka: 3 mg podané ako rýchly i. v. bolus (počas 2 sekúnd), s následnou rýchlou aplikáciou fyziologického roztoku.
Druhá dávka: Ak do 1 až 2 minút nedôjde k eliminácii supraventrikulárnej tachykardie, možno podať 6 mg tak isto v i. v. bolusovej dávke, s následnou rýchlou aplikáciou fyziologického roztoku.
Tretia dávka: Ak do 1 až 2 minút po podaní druhej dávky supraventrikulárna tachykardia pretrváva, možno podať 12 mg tak isto ako rýchly i. v. bolus.
Dodatočné alebo vyššie dávky sa neodporúčajú.

Pediatrická populácia
Schéma dávkovania pre liečbu paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardie je pre detskú populáciu nasledovná:
- prvý bolus 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti (maximálna dávka 6 mg)
- v krokoch po 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti, ak je to na ukončenie supraventrikulárnej tachykardie (maximálna dávka 12 mg) potrebné.

Spôsob použitia

Adenozín má byť podávaný ako rýchly intravenózny (i.v.) bolus injekčne do žily alebo do intravenóznej kanyly. 
Ak je podávaná do periférnej žily, musí sa použiť kanyla so širokým priemerom.
Podávať sa má v rýchlej i. v. injekcii podľa vzostupnej dávkovacej schémy, aby sa zabezpečilo dosiahnutie systémového obehu. 
​Podáva sa priamo i. v. alebo do i. v. linky, čo možno najproximálnejšie, s následnou rýchlou aplikáciou fyziologického roztoku.
Ak sa podanie adenozínovej bolusovej injekcie považuje za nevyhnutné, je potrebné 24 hod. pred podaním prerušiť užívanie dipyridamolu alebo výrazne znížiť dávku adenozínu.
12 hodín pred užitím adenozínu je potrebné vyhnúť sa potravinám a nápojom obsahujúcim xantíny (čaj, káva, čokoláda a kola).

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
Adenozín má potenciál spôsobovať významnú hypotenziu.
Adenozín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s nedávnym infarktom myokardu, srdcovým zlyhaním alebo u pacientov s malými poruchami vedenia (prvý stupeň A-V bloku, blok ramienka), s predsieňovou fibriláciou alebo flutterom.
Adenozín môže vyvolávať alebo zhoršovať bronchospazmus.

Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky sa u vás môžu prejaviť počas podávania Adenocoru:
Ak sa ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov zhorší, informujte o tom svojho lekára alebo zdravotnú sestru a oni ... viac >

Účinné látky

adenozín

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36