ADAXIB 200 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ADAXIB 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0339/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9326C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ADAXIB 200 mg cps dur 30x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je indikovaný u dospelých na zmiernenie prejavov a príznakov reumatoidnej artritídy, osteoartrózy a ankylozujúcej spondylitídy.
Liek patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), konkrétne do podskupiny známej ako inhibítory cyklooxygenázy-2 (COX-2).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 8. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť najnižšia účinná denná dávka.

Osteoartróza: odporúčaná denná dávka je 200 mg 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže zvýšiť na 200 mg 2x denne. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Reumatoidná artritída: odporúčaná úvodná denná dávka je 200 mg užívaná v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg 2x denne. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Ankylozujúca spondylitída: odporúčaná denná dávka je 200 mg užívaná 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže zvýšiť na 400 mg 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, treba zvážiť iné terapeutické možnosti.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 400 mg pre všetky indikácie.

Starší pacienti (> 65 rokov): tak ako u mladších dospelých, má sa použiť úvodná dávka 200 mg denne. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg 2x denne. Obzvlášť opatrne sa má postupovať u starších osôb s telesnou hmotnosťou menšou ako 50 kg.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: pri stredne ťažkej poruche funkcie pečene (Child-Pugh Class B) sa odporúča začať s polovičnou odporúčanou dávkou.

Pacienti s nízkou aktivitou CYP2C9 (slabí metabolizéri): má sa zvážiť redukcia dávky na polovicu najnižšej odporúčanej dávky. Liek sa má podávať s opatrnosťou z dôvodu zvýšeného rizika nežiaducich účinkov závislých od dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú celé v pravidelných časových odstupoch (najlepšie vždy v rovnakom čase), nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve a u žien v plodnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepčnú metódu.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený na použitie u detí.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene (sérový albumín < 25 g/l alebo Childovo-Pughovo skóre ≥ 10).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie obličiek s odhadovaným klírensom kreatinínu < 30 ml/min.
Pacienti s významnými rizikovými faktormi vzniku kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení celekoxibom až po starostlivom zvážení.
Pacienti, ktorí pri užívaní lieku pociťujú závraty, vertigo alebo ospanlivosť, sa majú vyvarovať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.
Zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/10 000 až <1/1 000).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u pacientov s artritídou užívajúcich ADAXIB. Vedľajšie účinky označené hviezdičkou (*) uvedené nižšie sa vyskytli častejšie u pacientov užívajúcich celekox ... viac >

Účinné látky

celekoxib

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36