Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 4,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/817/015
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4634A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

  • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo vašom tele a zapríčiňuje zúženie vašich krvných ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže cievy sa uvoľnia a tlak krvi je nižší.
  • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká, ktoré spôsobujú, že sa vám zvyšuje vylučovanie moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.

Vysoký krvný tlak, ak sa nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, čo môže niekedy viesť k infarktu srdca, zlyhaniu srdca alebo obličiek, mozgovej príhode alebo slepote. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelné meranie krvného tlaku na zistenie, či je v normálnom rozsahu.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo hydrochlorotiazidu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podáva sa 80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu (1 tableta) 1x denne.

Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z oboch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie obličiek.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa má užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Upozornenie

V druhom a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého trimestra tehotenstva sa liek neodporúča.
Počas dojčenia sa liek neodporúča, vhodnejšie je používať alternatívnu liečbu s lepším bezpečnostným profilom pre obdobie dojčenia. Ak sa hydrochlorotiazid používa počas dojčenia, dávka má byť čo najnižšia.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov účinnosť a bezpečnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liek kontraindikovaný.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov sa má vo vhodných intervaloch uskutočniť pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.
U diabetických pacientov na inzulíne alebo diabetickej liečbe a liečbe telmisartanom sa môže objaviť hypoglykémia. Je potrebné sledovanie glukózy v krvi a môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík (ak sú indikované).
Ak sa v minulosti vyskytli problémy s dýchaním alebo s pľúcami (vrátane zápalu alebo tekutiny v pľúcach) po užití hydrochlórtiazidu je potrebné informovať lekára. Ak sa vyskytne akákoľvek závažná dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním počas liečby, ihneď treba vyhľadať lekársku pomoc.
Počas liečby sa môže občas vyskytnúť závrat alebo ospalosť, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby tiazidovými diuretikami sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia výskytu "neznáme" z dostupných údajov). Ak sa vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.
Nepiť alkohol (alkohol môže zvyšovať účinok lieku na zníženie krvného tlaku).
Dĺžku liečby určuje lekár. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť.
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekára:
Sepsa* (často nazý ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24