Aciclovir Noridem 250 mg plv ifo (liek.inj.skl.) 1x5 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aciclovir Noridem 250 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0039/23-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2901E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aciclovir Noridem 250 mg prášok na infúzny roztok plv ifo 5x250 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV IFO - Prášok na infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aciklovir, ktoré patrí medzi priamo pôsobiace antivirotiká.

Používa sa na liečbu:

  • určitých infekcií spôsobených herpes vírusom a určitými formami ovčích kiahní a pásového oparu (vírusové ochorenie charakterizované bolestivou vyrážkou, napríklad v oku).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa určuje a vypočíta podľa liečeného stavu, veku a hmotnosti pacienta.

Dospelí
Infekcie spôsobené vírusom Varicella zoster (VZV): 10 mg/kg každých 8 hodín; tehotné: 10 – 15 mg/kg každých 8 hodín 
Infekcie spôsobené vírusom Herpes simplex (HSV) (okrem meningoencefalitídy): 5 mg/kg každých 8 hodín.
Herpetická meningoencefalitída: 10 mg/kg každých 8 hodín.

Obézni pacienti: podáva sa dávka pre dospelých na základe ideálnej telesnej hmotnosti, nie skutočnej. 

Deti vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov
HSV infekcie (okrem meningoencefalitídy) alebo VZV infekcie: 10 mg/kg každých 8 hodín. Maximálna dávka je 400 mg každých 8 hodín.
HSV meningoencefalitída alebo VZV infekcia u imunosupresívnych detí: 20 mg/kg každých 8 hodín. Maximálna dávka je 800 mg každých 8 hodín.

Novorodenci a dojčatá do 3 mesiacov
Známy alebo suspektný neonatálny herpes: 20 mg/kg telesnej hmotnosti intravenózne každých 8 hodín
Doba liečby:
pre diseminované a CNS choroby - 21 dní
pre ochorenia obmedzené na kožu a sliznice -14 dní

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a starší pacienti
Odporúčané úpravy dávky dávkovania podľa klírensu kreatinínu a indikácie sú uvedené v tabuľkách v SPC, časť 4.2.

Trvanie liečby
Musí sa prispôsobiť stavu pacienta a jeho reakcii na liečbu. Dĺžka liečby je zvyčajne 5 – 10 dní.
V prípade neonatálneho herpesu a v závislosti od indikácie môže byť toto trvanie 14 alebo 21 dní.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je striktne určený len na intravenózne použitie (do žily). Podáva ho zdravotnícky pracovník. Každá dávka sa má podávať pomaly pumpou alebo infúziou po dobu minimálne 1 hodiny. Je nutné vyhnúť sa rýchlym alebo bolusovým injekciám.
Ak sa v roztoku pred infúziou alebo počas nej objaví viditeľné zakalenie alebo kryštalizácia, liek sa má zlikvidovať.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek nepredstavuje liečbu ani profylaxiu post-zoster bolesti.
Liek sa u tehotných žien môže podať len vtedy, ak potenciálny prínos preváži možnosť neznámych rizík.
Liek sa má ženám v období dojčenia podávať s opatrnosťou.
Pri podávaní acikloviru IV s inými nefrotoxickými liekmi je potrebná opatrnosť.
Pacienti musia mať počas liečby zabezpečený dostatočný príjem tekutín (najmä pacienti s rizikom dehydratácie).
Predĺžená liečba alebo opakované podávanie lieku u pacientov s ťažkou imunosupresiou môže viesť k nedostatočnej odpovedi na pokračujúcu liečbu.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, v časti 6.6.
Rekonštituované alebo riedené roztoky sa nemajú uchovávať v chladničke. Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii a riedení lieku sú uvedené v SPC, časť 6.3.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto vedľajšie účinky sú zoradené od najbežnejších po najzriedkavejšie pozorované.
Časté (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)
Gastrointestinálne problémy: nausea/nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť v ... viac >

Účinné látky

aciklovir

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30