ACCUZIDE 20 tbl flm 20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,51 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,19 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 4,51 € (0,0 %) 2,19 € (0,0 %)
06/24 4,51 € (0,0 %) 2,19 € (0,0 %)
05/24 4,51 € (0,0 %) 2,19 € (0,0 %)
04/24 4,51 € 2,19 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUZIDE 20
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0056/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64788
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUZIDE 20 tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: 

  • chinapril, ktorý patrí do skupiny ACE inhibítorov a jeho účinok je založený na potlačení tvorby látok podieľajúcich sa na zvyšovaní krvného tlaku v tele.
  • hydrochlorotiazid, ktorý pôsobí močopudne a odvádza z tela nadbytočnú vodu.

Liek sa užíva na liečbu vysokého krvného tlaku u pacientov, ktorých krvný tlak nemohol byť dostatočne znížený samotným chinaprilom.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 3. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná dávka pre pacientov, pre ktorých je vhodná kombinovaná liečba, je 10 mg chinaprilu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne. V prípade potreby sa dávkovanie môže zvýšiť po 2-3 týždňoch na 20 mg chinaprilu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne. Maximálna denná dávka je  20 mg chinaprilu/25 mg hydrochlorotiazidu.

Pacienti s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min) a starší pacienti (nad 65 rokov):
Stanovenie dávkovania sa musí robiť veľmi opatrne (titráciou jednotlivých liečiv). Liečba pacientov s mierne obmedzenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min) sa má začať monoterapiou 5 mg chinaprilu a ďalej sa má titrovať na vhodnú dávku (max. 20 mg chinaprilu). Titrovanie dávky hydrochlorotiazidu má nasledovať u tých pacientov, ktorí potrebujú ešte diuretikum. Liečba hypertenzie potom môže pokračovať podávaním fixnej kombinácie liečiv chinapril/hydrochlorotiazid.
Pri stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 10-20 ml/min) sú tiazidy vo všeobecnosti neúčinné a účinky opakovaných dávok sa môžu kumulovať.

Poznámka:
Vzhľadom na to, že pri zmene z monoterapie chinaprilom na fixnú kombináciu liečiv chinapril/hydrochlorotiazid môže dôjsť k výraznému poklesu tlaku krvi - najmä u pacientov s deficitom solí alebo tekutín (napr. pri vracaní, hnačke alebo po predchádzajúcej liečbe diuretikami) a u pacientov s ťažkou hypertenziou je nutné týchto pacientov sledovať aspoň 6 hodín po podaní prvej dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie ukončiť náhle.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa primeraným množstvom vody. Odporúča sa, aby sa liek užíval každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno. Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča. Ak sa liek počas dojčenia používa, dávky majú byť čo najnižšie.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.
Liek sa musí používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo progresívnym ochorením pečene.
Pacientom s cukrovkou sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku. Má sa pozorne sledovať hladina glykémie.
U pacientov s anamnézou alergie alebo bronchiálnej astmy alebo bez nej sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti, ktoré zahŕňajú napr. purpuru, fotosenzitivitu, žihľavku, nekrotizujúcu angoitídu, respiračné ťažkosti vrátane pneumónie a pľúcneho edému, anafylaktické reakcie.
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a/alebo anestéziou.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Schopnosť vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov môže byť počas užívania lieku znížená.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/1 000 až < 1/100).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumovať alkohol.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú závažné a ak by sa u vás vyskytli, vyžadujú okamžitý zásah:
- angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka a priedušnice, ktorý môže spôsobiť veľké ťažkosti pri dý ... viac >

Účinné látky

chinapril (quinapril), hydrochlorotiazid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36