Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ABRICEF
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0010/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31787
Názov produktu podľa ŠÚKL
ABRICEF plo ijf 10x1 g (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je širokospektrálne antibiotikum s baktericídnym účinkom. Mechanizmus účinku tohto lieku je založený na inhibícii formovania bakteriálnej bunkovej steny. Liek účinkuje voči veľkému počtu mikroorganizmov, ktoré často zapríčiňujú závažné infekcie a neodpovedajú na liečbu inými antibiotikami.

Liek sa používa na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:

  • krvného riečiska (septikémia),
  • kože a mäkkých tkanív,
  • respiračného traktu – akútna a chronická bronchitída, pneumónia, infekčné rozšírenie priedušiek (bronchiektázie), ložiská hnisu v pľúcach (absces pľúc),
  • obličiek a horných močových ciest (akútna a chronická pyelonefritída, kvapavka),
  • brucha,
  • mozgových blán (meningitída),
  • zápal vnútornej srdcovej blany (endokarditída),
  • Lymská borelióza,
  • preventívna liečba pri chirurgických zákrokoch.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 10. 4. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 g cefotaxímu.

Dospelí:
Odporúčaná dávka pri miernej až stredne ťažkej infekcii je 1 g každých 12 hodín. 

Ťažké infekcie: dávka sa môže zvýšiť až na 12 g denne rozdelená do 3-4 dávok
Infekcie zapríčinené Pseudomonas spp. : denné dávky vyššie ako 6 g
Močovopohlavné infekcie: 2 g denne
Nekomplikované negonokokové infekcie: 1 g denne.
Pri prevencii pooperačných infekcií: 1 g cefotaxímu i.m. alebo i.v. 30 až 90 minút pred plánovaných chirurgickým zákrokom a 1 g cefotaxímu 1,5 až 2 hodiny po podaní prvej dávky. Pri dlhodobom chirurgickom zákroku sa môžu podať ďalšie dávky cefotaxímu v intervale 1,5-2 hodiny počas operácie a ďalšie 1 až 2 g na konci zákroku. Celková profylaktická dávka nesmie prekročiť 6 g každých 12 hodín.

Pediatrická populácia:
Zvyčajné rozpätie dávky je 100 až 150 mg/kg/deň rozdelené do 2 až 4 dávok. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť až do 200 mg/kg/deň.

Novorodenci:
Odporúčaná dávka je 50 mg/kg/deň rozdelená do 2 až 4 dávok. Pri ťažkých infekciách dávka 150‑200 mg/kg/deň rozdelená do niekoľkých dávok.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Nevyhnutné redukovať dávku cefotaxímu pri ťažkom renálnom zlyhaní s klírensom kreatinínu rovným a < 5 ml/min (približne 751 µmol/l ). Po začiatočnej nasycovacej dávke 1 g sa má denná dávka rozdeliť na 1/2 bez zmeny frekvencie dávkovania, napr. 1 g každých 12 hodín sa zmení na 0,5 g každých 12 hodín; 1 g každých 8 hodín sa zmení na 0,5 g každých 8 hodín; 2 g každých 8 hodín sa zmení na 1 g každých 8 hodín, atď. 
U pacientov na hemodialýze sa podáva 1 dávka po dialýze a vo väčšine prípadov je dávka 1 g/24 hodín postačujúca.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia:

Liek sa podáva intramuskulárne alebo intravenózne (pomalou injekciou).
V prípade i.m. podania sa obsah injekčnej liekovky 1 g  rozpustí v 4 ml sterilnej vody na injekciu alebo sterilnom 1 % roztoku lidokaíniumchloridu. Pripravený roztok sa podáva hlboko do svalu. Lidokaínový roztok sa nesmie podať intravenózne.
V prípade i.v. podania sa obsah injekčnej liekovky 1 g rozpustí v najmenej 10-15 ml sterilnej vody na injekciu a potom sa rozpustí v 40 až 100 ml jedného z nasledujúcich roztokov: 0,9 % roztok chloridu sodného, 5 % alebo 10 % roztok glukózy, 5 % roztok glukózy a 0,9 % roztok chloridu sodného, roztok mliečnanu sodného alebo sterilná voda na injekciu. Priama intravenózna injekcia sa má podávať v priebehu 3 až 5 minút. Pomalá intravenózna infúzia sa podáva počas 20-60 minút.

Upozornenie:

Cefotaxím sa nemá podávať najmä počas 1. trimestra tehotenstva, pokiaľ prínos liečby neprevyšuje potenciálne riziká.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná zvýšená opatrnosť.
Cefotaxím sa má používať opatrne u pacientov so sklonom k alergiám a astme.
Cefotaxím môže potencovať nefrotoxický efekt liekov, ako sú aminoglykozidy alebo silné diuretiká. 
Pri liečbe cefotaxímom sa môže objaviť falošná pozitivita priameho Coombsovho testu.
Testovanie glukózy v moči s nešpecifickými redukčnými látkami môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom. 
Cefotaxím je spojený s výskytom závratu, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Lidokaínový roztok sa nesmie podať intravenózne.
Tento liek obsahuje 48 mg sodíka v jednej liekovke. 
Pripravený roztok sa uchováva v chladničke ( 2 °C – 8 °C) a zachováva si stabilitu počas 24 hodín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- pri podaní injekcie do svalu: bolesť v mieste podania injekcie.
Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 1 ... viac >

Účinné látky

cefotaxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24