Kategorizačné údaje
Maximálna cena 26,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/19 2,62 € (0,0 %) 23,54 € (0,0 %)
02/19 2,62 € (0,0 %) 23,54 € (0,0 %)
01/19 2,62 € (0,0 %) 23,54 € (0,0 %)
12/18 2,62 € 23,54 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ABRICEF
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0010/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31787
Názov produktu podľa ŠÚKL
ABRICEF plo ijf 10x1 g (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je širokospektrálne antibiotikum s baktericídnym účinkom. Mechanizmus účinku tohto lieku je založený na inhibícii formovania bakteriálnej bunkovej steny. Liek účinkuje voči veľkému počtu mikroorganizmov, ktoré často zapríčiňujú závažné infekcie a neodpovedajú na liečbu inými antibiotikami.

Liek sa používa na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:

  • krvného riečiska (septikémia),
  • kože a mäkkých tkanív,
  • respiračného traktu – akútna a chronická bronchitída, pneumónia, infekčné rozšírenie priedušiek (bronchiektázie), ložiská hnisu v pľúcach (absces pľúc),
  • obličiek a horných močových ciest (akútna a chronická pyelonefritída, kvapavka),
  • brucha,
  • mozgových blán (meningitída),
  • zápal vnútornej srdcovej blany (endokarditída),
  • Lymská borelióza,
  • preventívna liečba pri chirurgických zákrokoch.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: Odporúčaná dávka pri miernej až stredne ťažkej infekcii je 1 g každých 12 hodín. Pri liečbe ťažkých infekcií sa dávka môže zvýšiť až na 12 g denne rozdelená do 3-4 dávok. Dávka sa môže líšiť v závislosti od závažnosti infekcie, vnímavosti patogénnych mikroorganizmov a zdravotného stavu pacienta. Liečba sa môže začať skôr, ako sú známe výsledky testov citlivosti.

Pri liečbe infekcií zapríčinených Pseudomonas spp. sa vyžadujú denné dávky vyššie ako 6 g.
Pri liečbe močovopohlavných infekcií sú 2 g denne postačujúcou dávkou.
Pri liečbe nekomplikovaných negonokokových infekcií sa podáva 1 g denne.
Pri prevencii pooperačných infekcií sa podáva 1 g cefotaxímu intramuskulárne alebo intravenózne 30 až 90 minút pred plánovaných chirurgickým zákrokom a 1 g cefotaxímu 1,5 až 2 hodiny po podaní prvej dávky.
Pri dlhodobom chirurgickom zákroku sa môžu podať ďalšie dávky cefotaxímu v intervale 1,5-2 hodiny počas operácie a ďalšie 1 až 2 g na konci zákroku. Celková profylaktická dávka nesmie prekročiť 6 g každých 12 hodín.

Deti a dospievajúci: zvyčajné rozpätie dávky je 100 až 150 mg/kg/deň rozdelené do 2 až 4 dávok. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť až do 200 mg/kg/deň.

Novorodenci: odporúčaná dávka je 50 mg/kg/deň rozdelená do 2 až 4 dávok. Pri ťažkých infekciách dávka 150‑200 mg/kg/deň rozdelená do niekoľkých dávok.

Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek: je nevyhnutné redukovať dávku cefotaxímu pri ťažkom renálnom zlyhaní s klírensom kreatinínu £ 5 ml/min (približne 751 mmol/l ). Po začiatočnej nasycovacej dávke 1 g sa má denná dávka rozdeliť na polovicu bez zmeny frekvencie dávkovania, napr. 1 g každých 12 hodín sa zmení na 0,5 g každých 12 hodín; 1 g každých 8 hodín sa zmení na 0,5 g každých 8 hodín; 2 g každých 8 hodín sa zmení na 1 g každých 8 hodín, atď. Ako u všetkých ostatných pacientov sa dávkovanie môže upraviť vzhľadom na priebeh infekcie a celkový zdravotný stav pacienta.

U pacientov na hemodialýze: sa podáva jedna dávka po dialýze a vo väčšine prípadov je dávka 1 g/24 hodín postačujúca.

U pacientov pri poruche funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intramuskulárne alebo intravenózne (pomalou injekciou).

Intramuskulárne podanie: Pred podaním sa musí u pacienta vykonať test citlivosti na lidokaín. Obsah injekčnej liekovky 1 g sa rozpustí v 4 ml sterilnej vody na injekciu alebo sterilnom 1 % roztoku lidokaíniumchloridu. Pripravený roztok sa podáva hlboko do svalu.
Pozor: Lidokaínový roztok Abricefu sa nesmie podať intravenózne.

Priame intravenózne podanie: Obsah injekčnej liekovky 1 g sa rozpustí v najmenej 10-15 ml sterilnej vody na injekciu a potom sa rozpustí v 40 až 100 ml jedného z nasledujúcich roztokov: 0,9 % roztok chloridu sodného, 5 % alebo 10 % roztok glukózy, 5 % roztok glukózy a 0,9 % roztok chloridu sodného, roztok mliečnanu sodného alebo sterilná voda na injekciu.

Priama intravenózna injekcia sa má podávať v priebehu 3 až 5 minút.
Pomalá intravenózna infúzia sa podáva počas 20-60 minút.

Upozornenie

Po uvedení lieku na trh sa zistilo, že u veľmi nízkeho počtu pacientov, ktorí dostávali rýchle intravenózne podanie cefotaxímu cez centrálny venózny katéter, bola zaznamenaná potenciálne život ohrozujúca arytmia. Cetotaxím a aminoglykozidy sa nemajú miešať v tej istej injekčnej striekačke alebo perfúznom roztoku.

Pre liekové formy s obsahom lidokaínu je kontraindikované: intravenózna cesta podania, nesmie sa aplikovať deťom mladším ako 30 mesiacov, predchádzajúca precitlivenosť na lidokaín alebo iné lokálne anestetiká amidového typu, srdcová blokáda bez kardiostimulátora, závažné srdcové zlyhanie.

Liek sa nemá podávať hlavne počas prvého trimestra gravidity, pokiaľ očakávaný úžitok liečby neprevyšuje akékoľvek potenciálne riziká.
Účinnosť perorálnej antikoncepcie sa môže pri súbežnom podávaní s cefotaxímom znížiť. Preto sa počas liečby cefotaxímom majú používať aj ďalšie metódy antikoncepcie.
Liečivo sa vylučuje do materského mlieka, preto je potrebné rozhodnúť, či sa má ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu, pričom je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.

Podávanie cefotaxímu, najmä dlhotrvajúce, môže vyvolať nadmerný rast necitlivých mikroorganozmov. Nevyhnutné je opakované prehodnocovanie stavu pacienta. Ak sa počas liečby vyvinie superinfekcia, má sa začať primeraná liečba.
Ak sa u pacienta vyskytnú hypersenzitívne reakcie, liečba sa musí ukončiť.
Použitie cefotaxímu je prísne kontraindikované u pacientov so známou okamžitou hypersenzitivitou na cefalosporíny v anamnéze.
Pretože medzi penicilínmi a cefalosprínmi dochádza k skríženej alergickej reakcii, preto sa cefalosporíny majú používať mimoriadne opatrne u osôb precitlivených na penicilín. Cefotaxím sa má používať opatrne u pacientov so sklonom k alergiám a astme.

Hnačka, najmä ak je ťažká a/alebo pretrvávajúca, ktorá sa vyskytne počas liečby alebo počas prvých týždňov po jej ukončení, môže byť príznačná pre ochorenie vyvolané Clostridium difficile. Dôležité zvážiť diagnózu u pacientov, u ktorých sa vyvinie hnačka počas alebo po ukončení liečby cefotaxímom. V prípade podozrenia na diagnózu pseudomembranóznej kolitídy je potrebné okamžite ukončiť liečbu cefotaxímom a bezodkladne začať vhodnú špecifickú antibiotickú liečbu.

Ak liečba trvá dlhšie ako 7-10 dní, je potrebné pravidelne sledovať krvný obraz vrátane stanovenia počtu erytrocytov, leukocytov a trombocytov a v prípade neutropénie sa musí liečba ukončiť.
Renálna funkcia sa musí monitorovať u starších pacientov a pacientov s predchádzajúcim renálnym poškodením.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)
- pri podaní injekcie do svalu: bolesť v mieste podania injekcie.
Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
- t ... viac >

Účinné látky

cefotaxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24