ABILIFY MAINTENA plu igf 400 mg + dispr.prost. 1,6 ml (striek.inj.skl.napl.) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 270,66 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 270,66 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/18 0,00 € (0,0 %) 270,66 € (0,0 %)
07/18 0,00 € (0,0 %) 270,66 € (0,0 %)
06/18 0,00 € (0,0 %) 270,66 € (0,0 %)
05/18 0,00 € 270,66 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/882/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4771B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ABILIFY MAINTENA 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním plu igf 1x400 mg+1x1,6 ml (striek.inj.skl.napl.)
Aplikačná forma
PLU IGF - Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu schizofrénie - ochorenia s príznakmi, ako napríklad počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenia, nesúvislá reč a správanie a citová apatia. Ľudia trpiaci týmto ochorením môžu pociťovať aj depresiu, pocit viny, úzkosť alebo napätie.

Liek je určený pre dospelých pacientov trpiacich schizofréniou, ktorí sú dostatočne stabilní počas liečby perorálnym aripiprazolom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná úvodná a udržiavacia dávka lieku je 400 mg. Titrácia dávky tohto lieku nie je potrebná. Má sa podávať raz mesačne ako jedna injekcia (nie skôr ako 26 dní po predchádzajúcej injekcii). Po prvej injekcii sa má pokračovať v liečbe perorálnym aripiprazolom 10 mg až 20 mg 14 po sebe nasledujúcich dní na zachovanie terapeutickej koncentrácie aripiprazolu počas zahajovania liečby.

Ak sa pri dávkovaní 400 mg objavia nežiaduce účinky, má sa zvážiť zníženie dávky na 300 mg raz mesačne.

Spôsob použitia

Liek je určený len na intramuskulárne použitie a nesmie sa podávať intravenózne ani subkutánne. Má ho podať iba zdravotnícky profesionál.
Suspenziu je potrebné vstreknúť ihneď po rekonštitúcii, je možné ju však uskladniť v striekačke maximálne 2 hodiny pri teplote do 25 °C.
Suspenzia sa má vstreknúť pomaly ako jednorazová injekcia (dávky sa nesmú rozdeliť) do sedacieho alebo deltoidného svalu. Je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k náhodnému vstreknutiu do cievy.

Upozornenie

U pacientov, ktorí nikdy neužívali aripiprazol, sa má overiť pred začatím liečby liekom znášanlivosť perorálne podávaného aripiprazolu.
Liek sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod. U novorodencov, ktorí boli vystavení počas tretieho trimestra aripiprazolu, existuje riziko vzniku nežiaducich reakcií, preto majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.
Aripiprazol sa vylučuje do materského mlieka. Počas užívania lieku ženy nemajú dojčiť (mlieko má byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa).
Je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, pokiaľ pacient nepozná svoju reakciu na liek.
Počas liečby sa môže zlepšenie klinického stavu pacienta prejaviť po niekoľkých dňoch až niekoľkých týždňoch. Dĺžku liečby určuje lekár.
Nepiť alkohol (môže dôjsť k zvýrazneniu nežiaducich reakcií, ako je sedácia).
Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžite informujte svojho lekára:
• kombinácia niektorých z týchto príznakov: nadmerná ospalosť, závrat, zmätenosť, dezori ... viac >

Účinné látky

aripiprazol

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36