Aktívna prevencia cievnej mozgovej príhody

Cievna mozgová príhoda (CMP) je náhle sa rozvíjajúce postihnutie určitej časti mozgového tkaniva. Označuje sa aj výrazmi mozgová porážka, mozgová mŕtvica, infarkt mozgu, iktus alebo apoplexia.

K CMP môže dôjsť buď na základe uzáveru mozgovej tepny (tzv. ischemická mozgová príhoda alebo mozgový infarkt), alebo na podklade krvácania z mozgovej cievy (tzv. hemoragická mozgová príhoda).

CMP je druhou najčastejšou príčinou úmrtí ľudí na Slovensku. Postihuje až 20 000 ľudí ročne a postihuje čoraz mladšie ročníky. Počet mozgových príhod dvojnásobne presahuje počet srdcových infarktov. Najčastejším spúšťačom ischemickej mozgovej príhody je porucha srdcového rytmu – atriálna (predsieňová) fibrilácia.
 

V súčasnosti prebieha v slovenských lekárňach koordinovaný projekt Od srdca k srdcu, ktorý je zameraný práve na primárny skríning a záchyt pacientov so zaznamenaným rizikom prítomnosti atriálnej fibrilácie, vysokého krvného tlaku, prípadne ďalších rizikových faktorov CMP.
                                  Viac informácií o projekte nájdete tu.

 

Atriálna fibrilácia je najfrekventovanejšou poruchu srdcového rytmu pozorovanú v klinickej praxi. U mnohých ľudí prebieha v tichej forme bez príznakov, čím je ťažko diagostikovateľná. Atriálna fibrilácia 5-8 násobne zvyšuje riziko vážnej cievnej mozgovej príhody.

Srdce je za normálnych okolností riadené pravidelnými elektrickými impulzmi, ktoré sa v pokoji pohybujú v rytme 50 – 70 impulzov za minútu. Dôsledkom každého elektrického impulzu je zmrštenie srdcového svalu – kontrakcie srdcových komôr, ktorým predchádzajú kontrakcie predsiení.

Predsiene (átriá) sa počas epizódy fibrilácie chvejú chaoticky, bez toho, že by sa efektívne sťahovali, krv v tejto časti srdca stagnuje a neprečerpáva sa dostatočne do srdcových komôr. Hromadí sa v predsieňach, čo vytvára živnú pôdu pre vznik krvných zrazenín (trombov). Tie sa môžu následne uvoľniť sa a migrovať na rôzne miesta v tele (do mozgu, pľúc, pečene, obličiek, dolných končatín).

Chcete predísť mozgovej porážke?

 • Máte viac ako 55 rokov?
 • Máte vysoký krvný tlak?
 • Máte vysoký cholesterol alebo tuky?
 • Máte cukrovku?
 • Máte vysokú nadváhu?

Ak ste aspoň raz odpovedali áno, otestujte si prítomnosť atriálnej fibrilácie a znížite si riziko mozgovej porážky. Kontrolujte si tlak a atriálnu fibriláciu pravidelne doma alebo v lekárni pomocou špeciálneho AFIB tlakomera.


Najobávanejšie a najzávažnejšie je postihnutie mozgu. Po uviaznutí v niektorej z mozgových tepien zrazenina cievu zablokuje, spôsobí prerušenie prietoku krvi (ischémia). Po 2 až 8 sekundách nenachádzame v postihnutom tkanive žiadny voľný kyslík. Po 12 sekundách dôjde k bezvedomiu a po 30 – 40 sekundách sa nedá na EEG zachytiť žiadna elektrická aktivita. Po 3 až 4 minútach dôjde histologicky k ireverzibilnej nekróze mozgového tkaniva.

Rizikové faktory pre vznik CMP sú jednak modifikovateľné, jednak nemodifikovateľné. K nemodifikovateľným rizikovým faktorom patrí vek, pohlavie, rasa a genetická dispozícia.

Dokázanými modifikovateľnými rizikovými faktormi sú hypertenzia, diabetes mellitus, stenóza a. carotis, fibrilácia predsiení a ochorenia srdca s vysokým rizikom kardioembolizmu, dyslipidémia, hypokoagulačné stavy a nadmerná antikoagulačná/antiagregačná liečba (pre ICH a SAH) a faktory životného štýlu – fajčenie, nadmerne pitie alkoholu, užívanie drog a sympatikomimetík, hormonálna antikoncepcia, nedostatočná fyzická aktivita a obezita.

Výskyt CMP sa od veku 55 rokov každou dekádou zdvojnásobuje. CMP sú častejšie u mužov ako u žien. Tento údaj koreluje s významným nárastom epizód atriálnej fibrilácie od 55. roku života (obr.). Hlavné rizikové faktory aterosklerózy (hypertenzia, diabetes, fajčenie, hyperlipidémia, obezita, sedavý spôsob života) podporujú tvorbu aterosklerotických platov a stenózu/oklúziu cervikokraniálnych, koronárnych a periférnych artérií. (zvyšuje sa riziko ischemickej choroby srdca a CMP.

Hypertenzia predisponuje na vznik degeneratívnych zmien v arteriolách a v penetrujúcich artériách mozgu (zásobujú bazálne gangliá a talamus), ako je hypertrofia medie, fibrinoidná degenerácia, zúženie lúmenu a oklúzia, tvorba mikroaneuryziem a ruptúry cievnej steny.

Diabetes typu 1 a 2 vedie najmä k postihnutiu malých tepien a k hypertenzii (u viac ako 50 % diabetikov). Genetická predispozícia, faktory životného štýlu a opakované pôsobenie potenciálne patogenetických faktorov v priebehu času by mohli vysvetľovať koexistenciu viacerých rôznorodých a často nezávislých patologických stavov.

Vzhľadom k multifaktoriálnej etiopatogenéze cievnych mozgových príhod je veľmi dôležité stanoviť u asymptomatických osôb absolútne individuálne riziko, a to na základe zhodnotenia prítomnosti a závažnosti hlavných známych rizikových faktorov. Preukázateľne efektívnymi zložkami prevencie sú: úprava životného štýlu, úprava/redukcia rizikových faktorov, antitrombotická liečba a intervenčné postupy.

Podľa štatistík je vo viac ako 70 % prvou manifestáciou cerebrovaskulárneho ochorenia až samotná epizóda CMP.
 

Odporúčaná úprava životného štýlu pri prevencii CMP:

 • Prestať fajčiť: fajčenie zvyšuje 1,5 až 2-násobne riziko vzniku CMP. Po 5 rokoch nefajčenia sa riziko normalizuje;
 • Nepiť alkohol: Pacienti by mali prestať piť alebo zredukovať dennú dávku na maximálne 24 g (muži), resp. 12 g alkoholu (ženy);
 • Redukcia obezity: všetci pacienti s nadváhou by mali redukovať svoju hmotnosť na úroveň BMI 18,5 – 24,9 kg/m2 a obvod pása < 102 cm (muži), resp. < 88 cm (ženy);
 • Fyzická aktivita: denne cvičiť najmenej 30 minút denne (rýchla chôdza, bicyklovanie).
 • Pravidelné meranie krvného tlaku (frekvencia meraní je daná individuálne, pričom zohľadňuje vek, pohlavie a všeobecné parametre zdravotného stavu jedinca).
 • Pravidelná detekcia atriálnej fibrilácie, ako najčastejšej a najrizikovejšej príčiny vzniku mozgovej porážky.
 • V rámci doplnkových opatrení sa zameriavať na stravu alebo suplementy bohaté na magnézium, draslík a omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, prípadne na vitamíny, ktoré napomáhajú normálnemu odbúravaniu homocysteínu.

Prostredníctvom tlakomerov vybavených technológiou na detekciu atriálnej fibrilácie (Afib) je možné súbežne s meraním krvného tlaku detegovať aj prítomnosť predsieňovej fibrilácie u meranej osoby. Touto cestou sa významne zefektívňuje skríningová činnosť lekárnika v oblasti kardiovaskulárnej prevencie. Zároveň ide o možnosť pre pacienta s vyšším rizikom, aby si uvedené rizikové parametre monitoroval pravidelne v domácom prostredí.

Vybrané fakty o atriálnej fibrilácii:

 • ide o najrozšírenejší typ srdcovej arytmie
 • celosvetovo postihuje 1 až 4 % populácie
 • so zvyšujúcim sa vekom rastie riziko výskytu a dôsledkov atriálnej fibrilácie
 • u ľudí vo veku nad 65 rokov sa vyskytuje v 3 až 5 %
 • ide o najvýznamnejší rizikový faktor ischemických CMP
 • môže mať symptomatický aj asympto-matický priebeh

V prípade zavedenia plošného primárneho skríningu hlavných rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody (predovšetkým krvného tlaku a atriálnej fibrilácie) je možné významným spôsobom znížiť počet akútnych atakov CMP v populácii s následným znížením invalidizácie alebo mortality.

V súčasnosti prebieha v slovenských lekárňach koordinovaný projekt Od srdca k srdcu, ktorý je zameraný práve na primárny skríning a záchyt pacientov so zaznamenaným rizikom prítomnosti atriálnej fibrilácie, vysokého krvného tlaku, prípadne ďalších rizikových faktorov CMP.

 

 

V tomto článku sú uvádzané aj informácie a odkazy na produkty. Článok nie je náhradou zdravotnej starostlivosti. Podrobné informácie žiadajte u svojho lekára alebo lekárnika.

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Stiahnutie z trhu: Olfen 25 mg (Diclobene) tbl fle (blis.Al/PVC) 1x20 ks

Dôvod stiahnutia: nesúlad so schválenou špecifikáciou v parametri obsah liečiva.

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca - čo potrebujete vedieť o očkovaní

V článku vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom COVID-19 Vaccine AstraZeneca, ktorú uviedla na trh spoločnosť AstraZeneca v roku 2021. vakcína má od januára 2021 platnú registráciu vo všetkých členských krajinách EÚ s kódom EU/1/21/1529/001, resp. EU/1/21/1529/002.

Na ADC.sk pribudne funkcia "Kde kúpiť"

"Kde kúpiť" je tlačidlo v detaile produktu, ktoré umožní používateľom ADC.sk okrem získavania informácií o farmaceutických a príbuzných produktoch aj ich kúpu v niektorej z internetovej lekárni, ktoré produkt ponúkajú.

Dostupná je ďalšia vakcína proti COVID-19. V čom sa líši od prvej?

Po vakcíne Comirnaty vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom COVID-19 Vakcína Moderna

Prvá vakcína proti koronavírusu už je na Slovensku. Čo potrebujete vedieť o očkovaní

V článku vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom Comirnaty, ktorú uviedli na trh spoločnosti Pfizer a BioNTech v roku 2020.

Mohlo by vás zaujímať